2013. gads

Pašvaldībām saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2013. gadam”  13.pielikumu 2013. gadā tika piešķirts finansējums 5 pašvaldību pasākumu īstenošanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija likuma “Par valsts budžetu 2013.gadam” 49. un 50.pantu ietvarā veica budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši pasākuma mērķim.

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2013.gadam” pašvaldības pasākumi tika īstenoti līdz 2013.gada 31.decembrim, tai skaitā arī finansējumu pašvaldības pasākumu īstenošanai izlietoja līdz 2013.gada 31.decembrim.

2013.gadā pašvaldības pasākumu īstenošanai izlietoja finansējumu 452 469,27 Ls jeb 643 805,77 euro apmērā.

 

2013.gadā mērķdotāciju pašvaldība pasākumiem ietvaros pašvaldības:


remontēja pirmskolas izglītības iestāžu telpas,


veidoja tūrisma infrastruktūru,


kā arī remontēja sabiedriskās nozīmes objektus u.c.