2014. gads

Pašvaldībām saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2014. gadam”  7.pielikumu 2014. gadā tika piešķirts finansējums 31 pašvaldību pasākumu īstenošanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 63. un 64.pantu ietvarā veica budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši pasākuma mērķim.

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2014.gadam” pašvaldības pasākumi tika īstenoti līdz 2014.gada 31.decembrim, tai skaitā arī finansējumu pašvaldības pasākumu īstenošanai izlietoja līdz 2014.gada 31.decembrim.

2014.gadā pašvaldības pasākumu īstenošanai izlietoja finansējumu 554 607,86 euro apmērā.

2014.gadā mērķdotāciju pašvaldība pasākumiem ietvaros pašvaldības:


remontēja pirmskolas izglītības iestādes jumta segumu,


bērnu nama sanitāros mezglu, kā arī uzstādīja pacēlājus iemītnieku vajadzībām,


sociālās aprūpes dienas centra telpas,


kā arī skolas telpas.