2016. gads

Pašvaldībām saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” 13.pielikumu 2016.gadā ir piešķirts finansējums pašvaldību pasākumu īstenošanai 2 444 700 euro apmērā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” 61. un 62.pantu ietvarā veic budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši pasākuma mērķim.

2016.gada februārī un martā plānots noslēgt 126 vienošanās ar pašvaldībām par pašvaldību pasākumu īstenošanu. Finansējums piešķirts 8 republikas nozīmes pilsētām par kopējo summu 1 430 034 euro un 52 novadu pašvaldībai par kopējo summu 1 014 666 euro

Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2016.gadam” pašvaldības pasākums tiek īstenots līdz 2016.gada 31.decembrim, tai skaitā arī finansējums pašvaldības pasākuma īstenošanai jāizlieto līdz 2016.gada 31.decembrim.

Pašvaldības pasākuma īstenošanas laikā Finansējuma saņēmējs var ierosināt grozījumus Vienošanās 1.3.apakšpunktā un 1.pielikumā „Maksājumu grafiks”:
           1. precizēt Vienošanās 1.3.apakšpunktā norādītos pašvaldības īstenotā pasākuma rezultātus, kas atbilst pasākuma mērķim;
           2. precizēt Vienošanās 1.pielikumā „Maksājumu grafiks” norādīto piešķirtā finansējuma izmaksas grafiku, atbilstoši reālai situācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.

Īstenojot Pašvaldības pasākumu, Finansējuma saņēmējam nepieciešams nodrošināt tiesisko pamatu (sadarbības līgumi, finansējuma pārskaitīšanas līgumi, lēmumi, pārvaldes uzdevuma deleģēšanas lēmumi/līgumi utml.) ja Pašvaldības pasākuma īstenošanu veic citas fiziskas vai juridiskas personas.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos pašvaldības, kuras ir saņēmušas mērķdotācijas pašvaldību pasākumu īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedz Pārskatu par mērķdotācijas pašvaldību pasākumam piešķirtā finansējuma izlietojumu 2016.gadā un pamatojošo dokumentu kopijas (līgumus, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, rēķinus, maksājuma uzdevumus un norēķinu kontu izdrukas).

Finansējuma saņēmējs pārskatu iesniedz pēc Pašvaldības pasākuma īstenošanas divu mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 20.janvārim.

Sīkāka informācija: Dita Ķikule, vecākā referente , tālr. 67026469, e-pasts: dita.kikule@varam.gov.lv