Vide

Rīga, 2021.gad 11.jūnijā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir apstiprinājusi trīs vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projektus par kopējo summu 11,9 milj. eiro, kuru ietvaros piesārņotajās vietās tiks uzlabota vides kvalitāte un novērsts apdraudējums iedzīvotāju veselībai.

Latvijā ir vairāk nekā 3500 piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju, lielākā daļa no tām ir padomju laiku vidi postošs vēsturiskais mantojums. Lai uzlabotu vides stāvokli un samazinātu piesārņojuma radīto risku cilvēkiem, VARAM vides atveseļošanai ir pievērsusi īpašu uzmanību. 2021.gadā ir pabeigts līdz šim apjomīgākais vides projekts – vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) “Mēs turpinām darbu, lai Latvijas daba un vide tiktu attīrīta no piesārņotajām teritorijām. Esmu gandarīts par jau paveikto – Valsts vides dienests ir īstenojis Latvijā līdz šim apjomīgāko un tehnoloģiski vienu no sarežģītākajiem vides projektiem, attīrot no vēsturiskā piesārņojuma – bīstamajiem atkritumiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķus. Taču aizvien apkārtējā vidē ir piesārņojumi, kas novēršami, lai pasargātu vidi un iedzīvotāju veselību, tāpēc novērtēju, ka iesāktais darbs turpinās.”

Ar Norvēģijas granta finansējuma palīdzību tiek turpinātas investīcijas Latvijas vides atveseļošanā. Atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” ietvaros līdz 2024. gada pavasarim tiks veikti sanācijas darbi Daugavpils novada, Liepājas un Ventspils pilsētu vēsturiski piesārņotās vietās par kopējo summu 11,9 milj. eiro, tai skaitā 10,1 milj. eiro  jeb 85% ir Norvēģijas granta līdzfinansējums.

Daugavpils novada dome īstenos Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas sanācijas projektu, likvidējot piesārņojuma avotus un revitalizējot piesārņojuma areālu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,7 miljoni eiro. 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde īstenos projektu, kura rezultātā samazinās Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, vienlaicīgi samazinot negatīvo ietekmi uz Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5,1 miljons eiro. 

Ventspils brīvostas pārvalde īstenos projektu,  lai  attīrītu ar naftas produktiem vēsturiski piesārņotu teritoriju, kas rada būtiskus risku Baltijas jūrai un tās piekrastei. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5,1 miljons eiro.

Visu projektu ietvaros papildus sanācijas darbiem sadarbībā ar nevalstisko sektoru tiks īstenotas arī plašas sabiedrības informēšanas kampaņas,  lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par aktuālajiem vides un klimata jautājumiem. Tāpat arī projektu ietvaros tiks stiprināta divpusējā sadarbība ar Norvēģijas organizācijām, apmainoties ar pieredzi šāda veida projektu īstenošanā.

Plašāk par Norvēģijas finanšu instrumenta vides un klimata programmu šeit.