No š.g. 15. jūlija līdz 4.augustam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nosūtījusi projektu iesniedzējiem pieņemtos 82 lēmumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk- KPFI) projektu atklātā konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros, no kuriem 31 projekts ir apstiprināts par kopējo pieejamo KPFI finansējumu 7 261 722 lati.

Vērtēšanas rezultāti:
2011.gada 20.janvārī tika izsludināta pieteikšanās KPFI projektu atklātā konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” (turpmāk-konkurss) ietvaros, kas noslēdzās 2011.gada 21.martā. Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2011.gada 30.martā un noslēdzās 2011.gada 8.jūlijā.
Konkursa ietvaros tika iesniegts 82 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija 16 965 111.61 Ls.
No 82 projektu iesniegumiem tika apstiprināts 31 projekts, noraidīti 12 projekti administratīvās neatbilstības dēļ, bet 39 finansējuma nepietiekamības dēļ.

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums".

Konkursa mērķis - Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju.

Pieejamais KPFI finansējums: 7 261 722.00 Ls

KPFI maksimālā atbalsta intensitāte no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas:
65% - sīkiem (mikro) un maziem komersantiem un fiziskām personām;
55 % – vidējiem komersantiem;
80 % – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 750 000 latu.

Jaunbūvei attiecināmās izmaksas ir papildu izmaksas, ko veido starpība starp aprēķinātajām zema enerģijas patēriņa būvniecības izmaksām un būvniecības izmaksām, kas rodas, izpildot minimāli nepieciešamās būvnormatīvā LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" noteiktās prasības.

Ēkas rekonstrukcijas projektā attiecināmās izmaksas attiecas uz zemas enerģijas rekonstrukcijas darbiem ēkas esošajās norobežojošajās konstrukcijās. Ja rekonstrukcijas projektā tiek piebūvētas jaunas norobežojošās konstrukcijas, tām attiecināmās izmaksas aprēķina kā jaunbūves projektā.

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība šādam kritērijam

1.      Ēkā, uz kuru attiecas projekta aktivitātes, siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 35 kWh/m2 gadā. Siltumenerģijas patēriņu gadā aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par energoefektivitātes aprēķina metodi;

2.      Ēkas rekonstrukcijas projekta kopējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (turpmāk - efektivitātes rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, komersantu un fizisko personu iesniegtajos projektos nav mazāks par 0,35 kgCO2/Ls gadā, bet tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāžu un pašvaldību iesniegtajos projektos nav mazāks par 0,25 kgCO2/Ls gadā.

Kontaktinformācija: Ritma Ekimāne, e-pasts: ritma.ekimane@varam.gov.lv., tālr.66016779