Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās - Konkursa rezultāti

  Projektu saraksts


Š.g. 16.septembrī Vides ministrijā svinīgi parakstīja līgumus ar lielākajām Latvijas augstskolām par vairāk kā 7 miljonu latu finansējuma saņemšanu siltināšanas un citu energoefektivitātes projektu īstenošanai šo augstākās izglītības iestāžu ēkās.

R.Vējonis norādīja, ka šo projektu realizācija ir ieguldījums ne tikai Latvijas ekonomikas attīstībā, bet arī netiešas investīcijas vides izglītībā. Tā kā daļa no atbalsta saņēmējiem gatavo speciālistus tieši energoefektivitātes sektorā. Tāpēc īpaši nozīmīgi ir sniegt studentiem iespēju redzēt šādu projektu ietvaros sasniegtos rezultātus un to nozīmību visas Latvijas vides un ekonomikas kontekstā.

Logo

Savukārt, Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece Vija Gēme uzsvēra, ka diemžēl daļa projektu bija nekvalitatīvi sagatavoti, kas liecina par to, ka Latvijai vēl liels darbs darāms vienotas energoaudita metodoloģijas pilnveidošanas jomā.

KPFI finansētā atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros kopā tika saņemti 34 projektu pieteikumi, no kuriem 20 tika atbalstīti.

Logo

Atbalstu augstskolu ēku energoefektivitātes projektu realizācijai saņēma gan valsts augstskolas (RTU, Rēzeknes augstskola, LLU, Latvijas Jūras akadēmija u.c.), gan privātās augstskolas (RSEBAA, Rīgas Aeronavigācijas institūts, LPU filiāle Rīgas Teoloģijas institūts). Kā norādīja vides ministrs R.Vējonis: „Finansējuma saņēmēji netiek šķirot ne pēc reliģiskās, ne politikās piederības, tā kā būtiskākais kritērijs ir Latvijas valsts attīstība ilgtermiņā”.

Logo

Normatīvā bāze: Ministru Kabineta 05.01.2010. noteikumi Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums”

Konkursa mērķis: Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas augstākās izglītības iestāžu ēkās.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums: 7 028 040 LVL.

KPFI maksimālā atbalsta intensitāte: 85% no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

Katrā ēkā projekta īstenošanas rezultātā jāpanāk atbilstība šādiem rādītājiem:

 • CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nav mazāks par 0,35 kg CO2/LVL gadā;

 • siltumenerģijas gada patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2.

Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011.gada 1.decembrim.

Atbalstāmās projekta aktivitātes:

 •  energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

 •  energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;

 •  projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;

 • ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, spiediena tests, kurš veikts atbilstoši spiediena testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana.

Konkursa izsludināšanas datums: 27.01.2010.

Konkursa noslēgšanās datums: 06.05.2010.

Konkursam iesniegto projektu skaits un pieprasītais finansējums:

 • iesniegti 34 projektu iesniegumi par 57 ēkām;

 • pieprasītais KPFI finansējums 12 691605,33LVL (1,8 reizes pārsniedz pieejamo);

Vērtēšanas rezultāti:

 • apstiprināti 20 projekti par visu konkursā pieejamo finansējumu (7 028040 LVL), tai skaitā 5 projektu iesniegumi tika apstiprināti nosacījumu, ka tiek precizēti sasniedzamie rādītāji.

 • noraidīti 14 projekti.

 

 

 • Administratīvās neatbilstības dēļ noraidīti 3 projektu iesniegumi

 • Projektu kvalitātes kritēriju neatbilstības dēļ noraidīti 4 projektu iesniegumi

 • KPFI finansējuma nepietiekamības dēļ noraidīti 7 projektu iesniegumi