Ņemot vērā, ka 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas projekta līgumi nav noslēgti ar diviem projektu iesniedzējiem, VARAM ir noslēgusi projektu līgumus ar septiņiem projekta iesniedzējiem, kuru projektu iesniegumi ir ieguvuši nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Pēc minēto līgumu noslēgšanas ir izmantots viss pieejamais KPFI finansējums komersantiem Ls 23 716 876 apmērā.

No š.g. 5. augusta līdz 11.augustam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nosūtījusi projektu iesniedzējiem pieņemtos 265 lēmumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk- KPFI) projektu atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros, no kuriem ir apstiprināti 26 projekti komersantu grupā par pieejamo KPFI finansējumu 23 507 112 latu apmērā un 34 projekti pašvaldību un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāžu grupā par pieejamo KPFI finansējumu 3 458 929 latu apmērā.

Vērtēšanas rezultāti:
2011.gada 1.februārī tika izsludināta pieteikšanās KPFI projektu atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (turpmāk-konkurss) ietvaros, kas noslēdzās 2011.gada 4.aprīlī. Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2011.gada 12.aprīlī un noslēdzās 2011.gada 5.augustā.

Konkursa ietvaros tika iesniegti 265 projektu iesniegumi par pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 113 612 435,03 Ls.

No 265 projektu iesniegumiem tika apstiprināti 60 projekti, noraidīti 99 projekti administratīvās neatbilstības dēļ, bet 106 KPFI finansējuma nepietiekamības dēļ.

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2011.gada 4. janvāra noteikumi Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".

Konkursa mērķis - Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 27 716 876 lati, tai skaitā:

1. pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm – 4 000 000 latu;
2. komersantiem – 23 716 876 lati.

KPFI maksimālā atbalsta intensitāte no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas:
75 % – pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm;
65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
55 % – vidējiem komersantiem;
45 % – lielajiem komersantiem;
35 % – komersantiem, ja tie līdz projekta iesniegšanai atbildīgajā iestādē ir ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 1 500 000 latu.

Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:

1.      siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas varētu aizvietot ar atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām;

2.      elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;

3.      koģenerācijas elektrostacijā uzstādāmo koģenerācijas iekārtu iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;

4.      tehnoloģiju iegāde, būvniecība un uzstādīšana, kuras izmantojot atjaunojamo primāro energoresursu, ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Konkursa ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:

1.      saules elektrostacijas (baterijas) ar kopējo uzstādīto jaudu 10 kW vai lielāku;
2.      saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu 25 kW vai lielāku;
3.      vēja elektrostacijas ar kopējo uzstādīto jaudu 10 kW vai lielāku;
4.      hidroelektrostacijas ar kopējo uzstādīto jaudu 50 kW vai lielāku;
5.      šķeldas, biomasas granulu, salmu un biogāzes tehnoloģijas ar kopējo uzstādīto jaudu, kas nepārsniedz 3 MW (ieskaitot);
6.      šķeldas, biomasas granulu, salmu un biogāzes koģenerācijas elektrostaciju koģenerācijas iekārtas ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas nepārsniedz 3 MW (ieskaitot);
7.      atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas, kuras izmantojot atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju;
8.      energoavoti ar siltuma sūkņiem ar kopējo uzstādīto jaudu 50 kW vai lielāku;
9.      vairāku tehnoloģiju kombinēta izmantošana.

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība šādam rādītājam – oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,6 kgCO2 /Ls gadā.

Projekta īstenošanas termiņš:
Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam.