Konkursa rezultāti

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” II kārtas rezultāti un konkursa pamatnosacījumi

No š.g. 5.janvāra līdz 2.aprīlim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nosūtījusi projektu iesniedzējiem pieņemtos 1378 lēmumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk- KPFI) projektu atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” II kārtas ietvaros, no kuriem 1225 projekti ir apstiprināti par kopējo pieejamo KPFI finansējumu 4 132 196,57 Ls.

Vērtēšanas rezultāti:

2011.gada 6.septembrī tika izsludināta pieteikšanās KPFI projektu atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” II kārtas ietvaros (turpmāk-konkurss), kas noslēdzās 2011.gada 30.novembrī. Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2011.gada 8.decembrī un noslēdzās 2012.gada 2.aprīlī.

Konkursa ietvaros tika iesniegti 1378 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija 4 722 887,05 Ls. No 1378 projektu iesniegumiem tika apstiprināti 1225 projekti, noraidīti 153 projekti administratīvās neatbilstības dēļ.

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.11 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums” (Grozījumi: 19.07.2011. MK noteikumi Nr. 570 („LV”, 115 (4513), 26.07.2011.), stājas spēkā ar 27.07.2011., 04.10.2011. MK noteikumi Nr.769 („LV”, 160 (4558), 11.10.2011), stājas spēkā ar 12.10.2011.).

Konkursa mērķis - Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju.

Pieejamais KPFI finansējums II kārtai: 7 218 785,33 Ls

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 7000 latu.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (turpmāk – iekārtas) iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Konkursa ietvaros tika apstiprināti projekti, kurus īstenojot, tiks iegādātas un uz­stā­dītas šādas iekārtas:

  • šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) – 360 gb jeb 25,50% no apstiprināto projektu skaita;

  • saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot) - 446 gb jeb 31,59% no apstiprināto projektu skaita;

  • siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) - 449 gb jeb 31,80% no apstiprināto projektu skaita;

  • vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot) un saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot) - 157 gb jeb 11,12% no apstiprināto projektu skaita.

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība šādam kritērijam – oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,4 kgCO2 gadā/Ls.

Projekta īstenošanas termiņš:

Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.novembrim.