Eiropas Savienības Phare programma

ES Phare programma ir galvenais Eiropas Savienības finansiālās un tehniskās sadarbības finansu instruments ar Centrālās un Austrumeiropas valstīm. ES Phare programma izveidota 1989.gadā, un tās sākotnējais mērķis bija sniegt atbalstu Polijai un Ungārijai ekonomiskās pārejas periodā. No tā arī radies nosaukums Phare, kas ir pirmo burtu salikums no angliskā nosaukuma ‘’Poland, Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy’’ (Palīdzība Polijas un Ungārijas ekonomikas atjaunošanai).

Latvijas sadarbība ar ES aizsākās 1991. gadā, kad starp Eiropas Komisiju un Latvijas valdību tika parakstīts pirmais līgums par ES Phare programmas finansiālā atbalsta saņemšanu, uz kā pamata Latvija līdz šim brīdim saņem palīdzību ES Phare programmas ietvaros. Pēc Eiropas līguma parakstīšanas 1995. gadā un Latvijas pieteikuma uzņemšanai ES iesniegšanas šī sadarbība ieguva jaunas izpausmes formas, lai veicinātu Latvijas ātrāku integrēšanos Eiropas Savienībā.

Kopš 1998.gada Eiropas Savienības kandidātvalstīs ES Phare programma orientēta uz šādām prioritātēm:

  • Palīdzība valsts pārvaldei kandidātvalstīs ieviest acquis communautaire un sagatavoties dalībai dažādās ES politikas jomās (institūciju stiprināšanas komponente jeb “institution building”), 

  • investīcijas ir otrā prioritāte, kas ietver gan administratīvi regulējošās infrastruktūras nostiprināšanu un tās pietuvināšanu ES standartiem un normām, gan arī, sākot ar 2000. gada programmu, investīcijas ekonomiskajā un sociālajā izlīdzināšanā (investīciju komponente jeb “investment support”).

Institūciju stiprināšanai tiek atvēlēti 30% no ES Phare programmas budžeta, savukārt investīcijām - attiecīgi 70% no ES Phare budžeta.

Sākot ar 2000. gada Phare programmu, atbalsts tika novirzīts arī ekonomiskajai un sociālajai izlīdzināšanai reģionos. 2000. gada programmas ietvaros saskaņā ar MK lēmumu mērķa reģioni, kuros tiks ieguldīta ES Phare finansējums, ir Latgale un Zemgale. Šajos reģionos dažādos projektos, kas vērsti uz atbalstu uzņēmējdarbībai, ar uzņēmējdarbību saistītās infrastruktūras attīstību un cilvēkresursu attīstību, tiks ieguldīti 9 miljoni eiro. Balstoties uz iedzīvotāju skaita un IKP proporciju, Latgale saņems 6,21 miljonu eiro, bet Zemgale - 2,79 miljonus eiro. 2001.gada ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas atbalsts attieksies uz visu Latviju kā vienotu NUTS II reģionu.

Sākot ar 1998.gada ES Phare programmu, Eiropas Komisijas piešķirto līdzekļu finansu vadību nodrošina Nacionālā fonda sistēma, ar kuras starpniecību Eiropas Komisijas piešķirtie finansu līdzekļi tiek novirzīti palīdzības saņēmējiem. Saskaņā ar Nacionālā fonda datiem, ES Phare 1998.-2000.gada programmu kopējais apjoms ir 95 188 772 eiro. Ieviešot minētās programmas, līdz 2001.gada beigām ir veikti maksājumi par 45 860 944 eiro, savukārt no ES Nacionālajā fondā ieskaitīti 54 895 425 eiro.

2001.gada 29.novembrī Latvija un Eiropas Komisija parakstīja ES Phare 2001.gada Nacionālās programmas Finansu memorandu. Tajā ietilpst 10 projekti, kā arī līdzdalības maksājumi Eiropas Kopienu programmās un Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programma. Programmas kopējais Phare finansējums ir 31,4 miljoni eiro.

Informāciju par ES PHARE skatiet:

http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reglem_en.htm