Eiropas Savienības Pārejas programma

Eiropas Savienības programma “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” jeb Transition Facility programma ir ES finanšu instruments, kas ir pieejams ES dalībvalstīm. Šīs programmas mērķis ir palīdzēt jaunajām dalībvalstīm stiprināt to administratīvo spēju ieviest ES tiesību aktu prasības. Zināmā mērā ES PHARE/ Pārejas programma ir ES PHARE programmas mērķu un uzdevumu turpinātājs.

ES PHARE/ Pārejas programmas ieviešanas laikā no 1991.gada līdz 2003.gadam Latvijai bija pieejams atbalsts aptuveni 409,9 miljonu eiro apmērā, savukārt ES PHARE/ Pārejas programmas ietvaros laika posmam 2004.–2006.gadam Latvijai ir pieejams atbalsts aptuveni 24,6 miljonu eiro apmērā.

Pārejas programmas mērķis ir turpināt stiprināt valsts pārvaldes administratīvo spēju, atbalstot pasākumus, kas netiek finansēti struktūrfondu ietvaros. Pārejas programma pamatā atbalsta ES dalībvalstu un kandidātvalsts administrāciju sadarbības projektus (twinning) un tehniskās palīdzības projektus. Atsevišķos gadījumos tiek atbalstītas arī neliela apjoma investīcijas aprīkojuma iegādei, kas nepieciešams acquis (ES likumdošanas kopums) ieviešanai.

Sākot no 2004. gada 1. maija Latvijas valsts pārvaldes iestādēm un citām līdzvērtīgām institūcijām ir tiesības piedalīties kā sadarbības partneriem un atbalsta sniedzējiem arī citās valstīs, kuras ir ES finansējuma saņēmēji mērķsadarbības (Twinning) projektu ietvaros.

VIDM darbības mērķi Pārejas programmas projektu ieviešanā:

  • vides kvalitātes uzlabošana;
  • vides informācijas nodrošināšana: regulāra vides stāvokļa monitoringa veikšana un informācijas sniegšana;
  • vides likumdošanas prasību nodrošināšana un ieviešana;
  • padoto un uzraudzībā esošo iestāžu institucionālās kapacitātes celšana ES likumdošanas ieviešanai, lai sekmētu iepriekšminēto mērķu sasniegšanu.

Informāciju par ES Pārejas programmu skatiet:

http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reglem_en.htm