APRAKSTS:

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistošas prasības atkritumu apsaimniekošanā. Pamatojoties uz ES vides acquis prasībām, tika izstrādāts 2014.-2020.gada plānošanas perioda Partnerības līgums un darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (DP). Nozīmīgākais vides acquis prasību aspekts ir atkritumu kā resursu izmantošana, kas īstenojama, veicot atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi.

Izvērtējot ES direktīvās noteikto mērķu sasniegšanas iespējas, kuru realizācijai būtu nepieciešams ES struktūrfondu ieguldījums, tika secināts, ka visbūtiskākais atbalsts ir nepieciešams Atkritumu pamatdirektīvā 2008/98/EK par atkritumiem noteikto dalītās savākšanas un pārstrādes mērķu izpildes veicināšanai, jo tādejādi tiktu veicināta ne tikai šajā direktīvā noteikto mērķu izpilde, bet arī Poligonu direktīvā (1999/31/EK) un Iepakojuma direktīvā (94/62/EK) noteikto mērķu sasniegšana.

Līdz ar to VARAM pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu specifiskā atbalsta mērķa 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” ietvaros novirzīs šādu darbību īstenošanai:

 

Pasākums:

5.2.1.1. Dalītā atkritumu vākšana

5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde

5.2.1.3. Atkritumu reģenerācija ar enerģijas atguvi

Kohēzijas fonds:

5 478 088 euro

26 679 915 euro

9 184 249 euro

Finansējuma saņēmēji:

kapitālsabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības iestāde 

Atbalstāmās darbības:

•  dalītās atkritumu savākšanas punktu izveide un pilnveide

•  atkritumu dalītās savākšanas laukumu izveide un pilnveide

•  specializētā autotransporta iegāde atkritumu dalītai vākšanai

•  pārstrādes iekārtu un kompostēšanas iekārtu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

 

•  atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

 

Sasniedzamais rezultāts:

•  šķiroto atkritumu apjoma palielinājums par 52 000 t gadā

•  izbūvētas pārstrādes iekārtas, kas nodrošina papildu 172 000 t/gadā atkritumu pārstrādi

•  izbūvētas atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtas, kas nodrošina pārstrādes jaudas pieaugumu 11 000 t/gadā

Projektu atlases laiks:

No 02.02.2017. - 28.04.2017.

No 2017.gada I – II ceturkšņa

 

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

• Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.494 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi”

   

• Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumi Nr.588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi”
 

 

 Projekts

•  MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

• Apakškomitejā iesniegto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas (sēdes datums 30.03.2017.)

 

•    ARHĪVS -1 

•    ARHĪVS -2

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

      - Uzraudzības komitejā apstiprinātie kritēriji (18.05.2016 rakstiskā procedūra) pieejami šeit!

      - Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas pieejamas šeit!

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” sākotnējais novērtējums

 

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem

• Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa paraugs (aktualizēts 02.02.2017.)

• Izmaksu un ieguvumu analīzes formu aizpildīšanas vadlīnijas (aktualizēts 02.02.2017.)

• Skaidrojums par sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu plānu

 

 

 

Ar šo darbību atbalstu un projektu palīdzību tiks nodrošināts, ka atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, tiks samazināts radīto atkritumu apjoms un atkritumu poligonos noglabājamo bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums, kā arī palielināts pārstrādei un reģenerācijai nodoto atkritumu īpatsvars, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu.