Vai uz visiem projektiem attiecas faktisko pieslēgumu izveide pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem? 

Faktisko pieslēgumu izveides progress pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir attiecināms tikai 3.5.1.1. aktivitātes ietvaros īstenotajiem projektiem.

 

Kad Finansējuma saņēmējam ir jāsniedz informācija par faktisko pieslēgumu progresu?

Atbildīgā iestāde aktuālo informāciju par faktisko pieslēgumu izveides progresu apkopo divas reizes gadā – dati uz 30.jūniju un 31.decembri, attiecīgi nosūtot informācijas pieprasījumu Finansējuma saņēmējiem.

Sagatavotajā apkopojumā būtiski ir ievērot savstarpējo sakritību ar visiem dokumentiem, t.i., summējot datus par faktisko pieslēgumu skaitu līdz noteiktajam periodam un nākotnes pieslēgumu progresa prognozi, datu kopsummai ir jāsakrīt ar projektā plānoto pieslēgumu skaitu.

Finansējuma saņēmējs informāciju par faktisko pieslēgumu progresu norāda arī attiecīgā gada pēcieviešanas uzraudzības pārskatā.

 

Kāda rīcība ir sagaidāma no Atbildīgās iestādes?

Ja Atbildīgā iestāde, izskatot projekta pēcieviešanas uzraudzības pārskatos norādīto informāciju, konstatē, ka faktisko pieslēgumu apjomi neatbilst iesniegtajam apkopojumam par progresu divas reizes gadā, tiks lūgts precizēt informāciju vai sniegt skaidrojumus informācijas nesakritībai.

3.5.1.1.aktivitātes 5. un 6.kārtas projektiem no projektu ietvaros plānotiem faktiskajiem pieslēgumiem līdz piektā pēcieviešanas uzraudzības perioda beigām jānodrošina 100% pieslēgumus pie centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, pretējā gadījumā tiks pārvērta ES līdzfinansējuma atbalsta likme.

 

Der zināt!!!

Faktiskais pieslēgumu skaits tiek aprēķināts atbilstoši 2007.–2013.gada plānošanas metodikai – vidējais iedzīvotāju skaits vienā mājsaimniecībā.

 

Vai par prasību neievērošanu varētu būt kādas finansiāla rakstura sekas?

Ja Finansējuma saņēmējs neievēro noteiktās prasības, tad Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par finanšu korekciju atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīniju par finanšu korekcijas piemērošanu 2.pielikumā minētiem piemēriem. Detalizētāk te pie jautājuma par iespējamajām sekām.

 

Finansējuma saņēmējam detalizētāka informācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu ir šādās sadaļās:

Pamatinformācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu
Noslēgto vienošanos grozījumu veikšanas nosacījumi
Īpašumtiesības un izmaiņu aizlieguma nosacījumi
Projektu ieņēmumu nosacījumi
Faktisko pieslēgumu izveides progress
Projektu dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumi
Projekta publicitāte un vizuālās identitātes prasības
Pēcieviešanas uzraudzības pārskati
Pārbaudes projekta īstenošanas vietā
Horizontālo prioritāšu ieviešanas prasības