Atbildīgās un sadarbības iestādes VARAM pārziņā esošajām ES fondu aktivitātēm un apakšaktivitātēm

 

Aktivitātes/ Apakšaktivitātes

Atbildīgā iestāde

Sadarbības iestādes

1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

1.5.3.2. aktivitāte “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

3.1.4.3. aktivitāte “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros”

3.1.4.4. aktivitāte “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"

3.2.2.2. aktivitāte “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

3.6.1.1. aktivitāte ”Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

3.6.1.2. aktivitāte “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”

3.6.2.1. aktivitāte “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

2.3.2.2.3. apakšaktivitāte “Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”

VARAM

VRAA 

3.2.2.1.1.apakšaktivitāte “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

3.4.1.1. “Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

3.4.1.5.2. “Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai.”

3.5.1.2.3. “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 

VARAM

CFLA 

3.3.1.6. “Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

3.4.1.3. “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”

3.4.1.4. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

3.4.1.5.1. “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos”

3.5.1.1. “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

3.5.1.2.1. “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”

3.5.1.2.2. “Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”

3.5.1.3. “Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”

3.5.1.4. “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

VARAM

VARAM