Vai var veikt grozījumus noslēgtajā vienošanās par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanu projekta īstenošanai?

Finansējuma saņēmējs pirms projekta ieviešanas ir noslēdzis vienošanos par kārtību, kādā tiek īstenots projekts un kādas saistības ir uzņēmies pēc pēdējā maksājuma veikšanas. Ņemot vērā to, ka noslēgtā vienošanās ir spēkā esoša vēl piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas un tāpat kā projekta ieviešanas laikā, tā arī pēcieviešanas laikā ir pieļaujami atsevišķi vienošanās grozījumi.

Kas un kādus grozījumus noslēgtajā vienošanās par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanu projekta īstenošanai var ierosināt?

Gan Finansējuma saņēmējs, gan Atbildīgā iestāde projekta pēcieviešanas uzraudzības periodā var ierosināt veikt grozījumus, piemēram, šādu iespējamo izmaiņu gadījumā:

  • Finansējuma saņēmēja maiņa;
  • Uzņēmumu reorganizācija (apvienošana vai pārveidošana), u.c.

Kas jādara Finansējuma saņēmējam, ierosinot grozījumus noslēgtajā vienošanās par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanu projekta īstenošanai?

 

Saņēmējam ir jānodrošina, ka par jebkurām plānotajām izmaiņām ir informēta Atbildīgā iestāde, attiecīgi plānotās izmaiņas saskaņojot. Nepieciešamības gadījumā Atbildīgā iestāde var ierosināt Finansējuma saņēmējam iesniegt papildus dokumentāciju, skaidrojumus.

Finansējuma saņēmējs, iesniedzot priekšlikumus grozījumu veikšanai, norāda informāciju par grozījumu būtību, mērķi un finanšu ietekmi (ja attiecināms), citu nepieciešamo papildu informāciju vai apliecinošos dokumentus grozījumu ierosināšanai, kā arī grozītā projekta iesnieguma attiecīgo sadaļu.

Ja Finansējuma saņēmējs plāno veikt pasākumus, kuru ietvaros notiek arī Finansējuma saņēmēja maiņa vai tā reorganizācija, apvienošanas (pievienošana vai saplūšana) vai pārveidošanas veidā, nosaukuma maiņa, u.c., Finansējuma saņēmējam par šāda veida izmaiņām obligāto ir jāinformē Atbildīgā iestāde. Finansējuma saņēmējam, informējot Atbildīgo iestādi par Finansējuma saņēmēja maiņu, ir jāiesniedz šāda dokumentācija:

  • iesniegt grozījumu pieprasījumu ar atbilstošu juridisko pamatojumu;
  • projekta rezultātu izvērtējuma slēdzienu, vai reorganizācijas process neradīs būtiskas izmaiņas, izmaiņas projekta finanšu analīzes ietvaros prognozētajos ieņēmumos un izdevumos (ja attiecināms), kā arī, vai tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspēja;
  • jauno Finansējuma saņēmēja apliecību no uzņēmuma reģistra;
  • citu Atbildīgās iestādes lūgto informāciju.

Ko Finansējuma saņēmējs nedrīkst darīt un Atbildīgā iestāde saskaņotu ierosinātos grozījumus noslēgtajā vienošanās par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanu projekta īstenošanai?

Finansējuma saņēmēju ierosinātās izmaiņas nevar mainīt īstenotā projekta būtību, lai to rezultātā joprojām tiktu saglabāta projekta mērķa nodrošināšana.

Atbildīgā iestāde pēc dokumentācijas izvērtēšanas ir tiesīga pieprasīt papildu dokumentāciju, ja tāda ir nepieciešama, lai varētu saskaņot plānotās izmaiņas.

Finansējuma saņēmējam detalizētāka informācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu ir šādās sadaļās:

 

Pamatinformācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu
Noslēgto vienošanos grozījumu veikšanas nosacījumi
Īpašumtiesības un izmaiņu aizlieguma nosacījumi
Projektu ieņēmumu nosacījumi
Faktisko pieslēgumu izveides progress
Projektu dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumi
Projekta publicitāte un vizuālās identitātes prasības
Pēcieviešanas uzraudzības pārskati
Pārbaudes projekta īstenošanas vietā
Horizontālo prioritāšu ieviešanas prasības