Metodiskie norādījumi Eiropas Savienības fondu projektu pēcuzraudzībai

Šie norādījumi satur ieteikumus un skaidrojumus 2007.–2013.gadu plānošanas perioda projektu pēcieviešanas uzraudzības nodrošināšanā šādās Eiropas Savienības fondu aktivitātēs:

  • 3.3.1.6. aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”;
  • 3.4.1.3. aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”;
  • 3.4.1.4. aktivitāte „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”;
  • 3.4.1.5.1. apakšaktivitāte „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos”;
  • 3.5.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”;
  • 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”;
  • 3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”; 
  • 3.5.1.3. aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”;
  • 3.5.1.4. aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”.

Saskaņā ar MK noteikumos par attiecīgo Eiropas Savienības fondu aktivitāti/apakšaktivitāti un civiltiesiskā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteikto Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta rezultātu uzturēšanu piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Finansējuma saņēmējam ir jāievēro šādas prasības:

 

Pēcieviešanas uzraudzības pārskati

Pamatinformācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu

Noslēgto vienošanos grozījumu veikšanas nosacījumi

Īpašumtiesības un izmaiņu aizlieguma nosacījumi

Pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Projektu ieņēmumu nosacījumi

Faktisko pieslēgumu izveides progress

Projektu dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumi

Projekta publicitāte un vizuālās identitātes prasības


 

Atbildīgās iestādes vadītāja izdotās vadlīnijas un metodiskie norādījumi, uz kurām balstoties ir sagatavots informatīvais apkopojums:

Finansējuma saņēmējam saistošie normatīvie akti ir pieejami šeit.


Augstāk minēto aktivitāšu un apakšaktivitāšu pēcieviešanas uzraudzību nodrošina Atbildīgās iestādes Investīciju uzraudzības departamenta Projektu uzraudzības nodaļa. Saziņai var izmantot e-pastu: pun@varam.gov.lv, vai tālruni izmantojot sekojošus kontaktus: kontaktus skatīt te.