Vai uz visiem projektiem attiecas ieņēmumu gūšanas nosacījumi? 

Finansējuma saņēmējam informācija par reālo ieņēmumu apmēru ir jāiesniedz, ja ir īstenojis projektu Eiropas Savienības fondu 3.5.1.1.aktivitātes vai 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros.

  • 3.5.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

  • 3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”

Vai Finansējuma saņēmējam ir jāinformē Atbildīgā iestāde par gūtajiem ieņēmumiem?

Finansējuma saņēmējs, pamatojoties uz attiecīgajiem Eiropas Savienības fondu aktivitātes/apakšaktivitātes noteikumiem par pēcieviešanas procesa nodrošināšanu, informāciju par ieņēmumiem norāda pēcieviešanas uzraudzības pārskatā vai pēc Atbildīgās iestādes pieprasījuma.

Kāda rīcība ir sagaidāma no Atbildīgās iestādes?

Ja Atbildīgā iestāde, izskatot projekta pēcieviešanas uzraudzības pārskatos norādīto informāciju, konstatē, ka reālo ieņēmumu apjomi neatbilst projektā plānotajam, informācijas detalizēšanai papildu tiks lūgts iesniegt Finansējuma saņēmēja gada pārskatus. Papildu tiks vērtēti arī Finansējuma saņēmēja tīrie ieņēmumi* projektos.

*) Tīrie ieņēmumi – ieņēmumi, kas veidojas, kad no projekta saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumiem tiek atskaitītas visas izdevumu pozīcijas.

Der zināt!

Ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.panta 3.punktā noteikto, ka, ja objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams noteikt tīros ieņēmumus
no projekta pirms projekta apstiprināšanas, bet tos iespējams noteikt projekta pēcieviešanas periodā, šie ieņēmumi tiks ņemti vērā attiecīgās darbības programmas
noslēguma procesā, t.i., būtiski visi apstākļi ieņēmumu apmēra noteikšanai, pat, ja tie nebija plānoti projektā,  ja būs nepieciešams koriģēt ES atbalsta likmes lielumu.

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu, pieļaujamais tīro ieņēmumu apmērs nevar pārsniegt 10% no tehniski ekonomiskajā pamatojumā plānotā.

Ja Finansējuma saņēmējs neievēro noteiktās prasības, tad Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par finanšu korekciju atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīniju par finanšu korekcijas piemērošanu 2.pielikumā minētiem piemēriem. Detalizētāk te pie jautājuma par iespējamajām sekām.

Finansējuma saņēmējam detalizētāka informācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu ir šādās sadaļās:

Pamatinformācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu
Noslēgto vienošanos grozījumu veikšanas nosacījumi
Īpašumtiesības un izmaiņu aizlieguma nosacījumi
Projektu ieņēmumu nosacījumi
Faktisko pieslēgumu izveides progress
Projektu dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumi
Projekta publicitāte un vizuālās identitātes prasības
Pēcieviešanas uzraudzības pārskati
Pārbaudes projekta īstenošanas vietā
Horizontālo prioritāšu ieviešanas prasības