Statuss:
Noslēdzies

LOGO

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas un efektīvas HP vadības, atbalsta un publicitātes funkcijas, kā arī nodrošināt vides aktivitāšu, reģionālās politikas un elektroniskās pārvaldes principu integrēšanu nozaru politikās, sekmējot efektīvu HP „Ilgtspējīgas attīstības”, „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”, "Informācijas sabiedrība" ieviešanu.
Projekta mērķis ir nodrošināt ES fondu darbības programmu, pasākumu un aktivitāšu ietekmes uz vides novērtējumu, uzkrājot un analizējot vides monitoringa datus, tā sekmējot vides politikas mērķu ievērošanu projektu sagatavošanas un īstenošanas laikā.

Īstenošanas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2015.

Pieejamais finansējums:

- Horizontālās politikas „Teritoriju līdzsvarota attīstība koordinēšana – EUR 142 288;
- Horizontālās politikas „Rīgas starptautiskā konkurētspēja koordinēšana – EUR 142 288;
- Horizontālās politikas „Ilgtspējīga attīstība” koordinēšana – EUR 142 288;
- Horizontālās politikas „Informācijas sabiedrība” koordinēšana – EUR 142 288.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

- horizontālo prioritāšu (turpmāk – HP) „Ilgtspējīga attīstība”, „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” ieviešanas koordinācijas vadība, nodrošinot HP ieviešanas principu skaidrošanu un komunikācijas pasākumus, pētniecisko darbu HP īstenošanas uzraudzībai un sasniegto rezultātu novērtēšanai, nepieciešamo uzlabojumu veikšanu HP ieviešanas sistēmā, kā arī plānošanas reģionu un pašvaldību metodisko vadību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
- Raidījumu cikls Latgales reģionālajā televīzijā par Latgales reģionālo attīstību;
- Pētījums „Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013. gadam ietekmes uz Latvijas teritoriju attīstību izvērtējums”
- mājas lapas www.tavavara.lv administrēšana;
- horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” koordinēšanas administrēšanas procesa nodrošināšana visu darbības programmu ietvaros un informācijas un publicitātes pasākumu par horizontālo politiku plānošana un īstenošana.