Statuss:
Noslēdzies

LOGO

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu vides un reģionālās attīstības un elektroniskās pārvaldes jomā administrēšanu, uzraudzību un publicitāti, kas sekmē vides, reģionālās un elektroniskās pārvaldes politikas īstenošanu, sasniedzot noteiktus darbības programmu papildinājumu prioritāšu un pasākumu mērķus.

Īstenošanas laiks: 01.01.2012. – 31.12.2015.

Pieejamais finansējums: EUR 7 418 325

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

1) Eiropas Savienības fondu administrēšana - ministrijas pārziņā esošu ES fondu aktivitāšu īstenošanas nodrošināšana, paredzot darba samaksu ierēdņiem un darbiniekiem, datortehnikas iegādi, administratīvo izdevumu segšanu, komandējumu izmaksu segšanu. Kā arī nodrošinot plānošanas perioda projektu administrēšanu, plānošanas dokumentu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, aktivitāšu uzraudzību, kā arī problēmu analīzi ES fondu aktivitāšu īstenošanā un priekšlikumu sniegšanu par ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzlabošanu.

2) Eiropas Savienības fondu izvērtēšana - nodrošināta informācijas apkopošana un analīze, kas ļaus novērtēt un veicināt ministrijas pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu īstenošanu ciešā saistībā ar valsts mērķu sasniegšanas progresu. Sabiedriskās domas izvērtējumi par e-paklapjumu pieejamību Latvijā 

3) Eiropas Savienības fondu uzraudzība - paredzot uzraudzības procesā iespēju veikt pārbaudes ES fondu īstenošanas vietās un pēc nepieciešamības projektu auditam piesaistīt neatkarīgus auditorus.

4) Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi – sabiedrības informēšana par ministrijas pārziņā esošām ES fondu aktivitātēm un īstenošanas rezultātiem. Tiks nodrošināta informācijas sniegšana sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides, dabas aizsardzību un reģionālo attīstību Latvijā.

5) Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana – tiek paredzēta projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertu piesaiste.

6) Apmācības, konferences un semināri, kas veicina ES fondu finansējuma apguves efektivitāti – projektu iesniedzēju informēšana par iespējām saņemt ES fondu finansējumu ES fondu aktivitātēs, projektu sagatavošanu, t.sk., par ieguvumu - izdevumu analīzes veikšanu, kā arī atbalsta sniegšana ES fondu finansējuma saņēmējiem projektu īstenošanas laikā. Tiks organizēti semināri un apmācības, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesniegumu sagatavošanu ES fondu finansējuma saņemšanai. Piedaloties ar Eiropas Savienības fondiem saistītajās mācībās, semināros un konferencēs tiks veicināta labākas prakses izmantošana ES fondu vadībā un administrēšanā.

logo