OECD Ķimikāliju komitejas  ietvaros dalībvalstis kopīgi attīsta un harmonizē ķīmisko vielu pārvaldību ar mērķi sasniegt augstu cilvēka veselības un apkārtējās vides aizsardzību pret ķīmisko vielu radītajiem riskiem, kā arī veicināt zaļu izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. Dalība OECD Ķīmikāliju komitejā sniedz dalībvalstīm pieeju zinātniski pamatotai, precīzai un vispusīgai sistēmai ķīmisko vielu risku novērtēšanai un pārvaldīšanai. Sadarbojoties OECD dalībvalstis nodrošina ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošu pārvaldību pēc iespējas apvienojot testēšanas un risku novērtēšanas resursus.

Prioritārie virzieni Latvijas sadarbībai ar Ķimikāliju komiteju ir:

 • Atbalsts starptautiskajai ķīmisko vielu pārvaldības attīstības nodrošināšanai pēc 2020.gada;
 • Jauno ķīmisko vielu pārvaldības iniciatīvu īstenošana, tostarp (nanomateriālu un nanotehnoloģiju, endokrīnās sistēmas grāvējvielu, vidē noturīgo farmācijas piesārņotāju risku novērtēšana un pārvaldība);
 • Ekonomisko instrumentu integrācija ķīmisko vielu pārvaldībā

Ķimikāliju komitejas sanāksmes vecāko amatpersonu līmenī notiek 1 – 2 reizes gadā

Darba grupas un apakšgrupas

VARAM un citu valsts iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistās Ķimikāliju komitejas darba grupu un apakšgrupu darbā:

 • Darba grupa par rūpnieciski ražotiem nanomateriāliem;
 • Bīstamības novērtēšanas darba grupa;
 • Iedarbības novērtēšanas darba grupa;
 • Testēšanas pamatnostādņu programmas nacionālo koordinatoru darba grupa;
 • Darba grupa par labu laboratorijas praksi;
 • Vides politikas komitejas Ķimikāliju, pesticīdu un biotehnoloģiju darba grupā (9 apakšgrupas):
  o  Testēšanas vadlīniju programmas nacionālo koordinatoru darba grupa;
  o  Darba grupa par labu laboratorijas praksi;
  o  Pesticīdu darba grupa
  o  Darba grupa par biotehnoloģiju regulatīvās uzraudzības harmonizāciju;
  o  Darba grupa par jauno pārtikas produktu un barības vielu drošību;
  o  Darba grupa par ķīmiskajiem negadījumiem;
  o  Darba grupa par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem;
  o  Biocīdu darba grupa;
  o  Globālais forums par biotehnoloģijām. 

 

Īpašā ķīmisko vielu kontroles programma (The Special Programme on the Control of Chemicals)

Īpašā ķīmisko vielu kontroles programma ir cieši saistīta ar OECD Ķimikāliju komitejas darbu Programma ietver atbalsta aktivitātes savstarpējai datu un pieredzes apmaiņai par ķīmisko vielu pārvaldību, ar uzsvaru uz politikas veidošanu.

Dalība programmā sniedz iespēju Latvijas ekspertiem iesaistīties jauno ķīmisko vielu grupu (nanomateriāli u.c) izvērtēšanā, apgūt pieredzi politikas veidošanā - par lēmumu pieņemšanu bīstamo ķīmisko vielu aizstāšanā ar mazāk bīstamām, par ķīmisko vielu risku samazināšanu, kā arī uzkrāt zināšanas par ilgtspējīgu ķīmisko vielu pārvaldības attīstību.