1. Darbība. Projekta vadība

Logo

 

Projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

 

 


Projekta pārvaldība

Projekta organizāciju veido Projekta īstenošanas struktūra un Projekta vadības un uzraudzības struktūru.

Projekta vadības un uzraudzības struktūrā ietilpst Projekta uzraudzības padome, Projekta vadības grupa, projekta vadītājs un viņa projekta administrēšanas komanda.

Projekta īstenošanas struktūra ietver trīs darba paku (DP) ieviešanas komandas:

  • DP1. IKT arhitektūras pārvaldība, īstenojot projekta aktivitāti “IKT arhitektūras pārvaldība”;
  • DP2. Informācijas sistēmu projektēšana un ieviešana, īstenojot projekta aktivitāti “Centralizēto IKT risinājumu projektēšana un ieviešana”;
  • DP3. IKT iespēju izmantošanas veicināšana, īstenojot projekta aktivitāti “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana”.

Logo

 

Projekta vadības un uzraudzības organizācijas lomas:

  • Projekta uzraudzības padome (PUP) uzrauga projekta aktivitāšu īstenošanu atbilstoši projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem (vai tiek sasniegti), apstiprina ārēju faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību projektā, akceptē būtiskos projekta nodevumus. PIKTAPS projekta uzraudzības padomes sastāvā ir VARAM augstākā un vidējā līmeņa vadības pārstāvji, VRAA vadības pārstāvis, Finanšu ministrijas pārstāvis. Dalībai PUP pēc nepieciešamības var tikt aicināti projekta sadarbības partneri un citi VARAM pārstāvji. PUP sanāk vienu reizi ceturksnī. PUP darbu organizē projekta vadītājs.
  • Projekta vadības grupa (PVG) atbild par projekta gaitu, projekta operatīvo lēmumu pieņemšanu, projekta nodrošinājumu ar resursiem, projekta partneru piesaisti. PVG veido projekta vadītājs, IKT bloka pārstāvji, VRAA vadības pārstāvji. Dalībai PVG pēc nepieciešamības var tikt aicināti projekta sadarbības partneri. PVG sanāk vienu reizi divās nedēļās. PVG darbu organizē projekta vadītājs.
  • Projekta vadītājs ir atbildīgs par projekta darbību norisi saskaņā ar projekta ieviešanas laika grafiku un finansējuma plānu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam. Projekta vadītājs vada projekta īstenošanu darba paku līmenī, strādājot ar darba paku ieviešanas komandām, un pārliecinoties, ka projekta mērķi tiek sasniegti plānoto resursu ietvaros. Specifisku uzdevumu veikšanai projekta vadītājs pēc nepieciešamības piesaista kompetentas amatpersonas no attiecīgajiem VARAM departamentiem. Projekta vadītāja pienākumi aprakstīti 2.1. sadaļā.
  • Projekta administrēšanas komanda nodrošina atbalstu projekta īstenošanai, veicot projekta finanšu uzskaiti un kontroli, organizējot projektā paredzētās iepirkumu procedūras.

Projekta īstenošanas organizācijas lomas:

  • Darba pakas ieviešanas komanda īsteno tai uzdotās projekta darbības saskaņā ar projekta laika plānu un darbībai paredzēto finansējumu. Katrai darba pakai ar rīkojumu tiks nozīmēts vadītājs, kura atbildībā būs nodrošināt darba pakas rezultātu sasniegšanu pieejamo resursu ietvaros. Darba paku vadītāji cieši sadarbojas ar projekta vadītāju, pēc nepieciešamības eskalējot riskus un radušās problēmas PVG un PUP. Darba pakas ieviešanas komandu sastāvā ir IKT risinājumu attīstības vadītāji, biznesa procesu analītiķi un sistēmu analītiķi.