13.1.3.1. pasākuma Pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana ietvaros ES fondu finansējumas tiek piesaistīts pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot efektīvākos SEG emisiju samazinošos pasākumus divos atbalsta virzienos - pašvaldību ēku un ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšanai un siltumnoturības uzlabošanai. Atbalsta rezultātā jānodrošina investīciju finansiālā atdeve un enerģijas izmaksu samazinājums enerģijas galapatērētājiem. Pasākums tiek īstenots ciešā sasaistē ar 4.2.2.specifisko atbalsta mērķi Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās.

REACT-EU ERAF finansējums (papildu projektiem):

28 808 246 euro

Finansējuma saņēmēji:

 • Valstspilsētas pašvaldības un to izveidotās iestādes
 • Novadu pašvaldības un to izveidotās iestādes
 • Pašvaldību kapitālsabiedrības vai publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai un kapitālsabiedrības veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgušas pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu

Atbalstāmās darbības:

Pašvaldību ēku energoefektivitātes projektiem:

 • Esošu ēku un lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve un atjaunošana;
 • Gaisa attīrīšanas iekārtu iegāde un nomaiņa;
 • Atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu un ēkas enerģijas patēriņa vadības viedo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana

Pašvaldību sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitātes projektiem:

 • Atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana;
 • Tehnoloģisko procesu iekārtu nomaiņa un inženierbūvju pārbūve, atjaunošana, nojaukšana vai ierīkošana;
 • Viedo tehnoloģiju uzstādīšana enerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu apjoma samazināšanai

Sasniedzamais rezultāts:

Plānots ietaupīt pašvaldību infrastruktūrā patērēto primāro enerģiju vismaz 7 998 079 kWh/gadā un samazināt siltumnīcefekta gāzes emisijas par vismaz 2650 tonnām CO2 emisijas ekvivalenta

Projektu atlases laiks:

Pirmais uzsaukums no 14.09.2021. līdz 15.12.2021.

 • Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Papildu informācija par piektās atlases kārtas pirmo uzsaukumu pieejama šeit

 

Otrais uzsaukums – no 29.08.2022. līdz 30.09.2022.

 • Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Papildu informācija par piektās atlases kārtas otro uzsaukumu pieejama šeit

Aprites stadija:

Apstiprināta 72 projektu īstenošana

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

 

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama šeit

Pašvaldību infrastruktūras energoefektivitāte

Kontaktinformācija:

Kaspars Raubiškis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 29706185, e-pasts: kaspars.raubiskis@varam.gov.lv 

Evija Bistere, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietniece reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju jautājumos, tel. 29596303  e-pasts: evija.bistere@varam.gov.lv