13.1.3.1. pasākuma Pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana ietvaros plānota ES fondu finansējuma piesaiste pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot efektīvākos SEG emisiju samazinošos pasākumus divos atbalsta virzienos - pašvaldību ēku un ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšanai un siltumnoturības uzlabošanai. Atbalsta rezultātā jānodrošina investīciju finansiālā atdeve un enerģijas izmaksu samazinājums enerģijas galapatērētājiem. Pasākums tiks īstenots ciešā sasaistē ar 4.2.2.specifisko atbalsta mērķi Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās.

Plānotais REACT-EU ERAF finansējums (papildu projektiem):

35 242 760 euro

Finansējuma saņēmēji:

  • Valstspilsētas pašvaldības un to izveidotās iestādes,
  • Novadu pašvaldības un to izveidotās iestādes,
  • Pašvaldību kapitālsabiedrības vai publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai un kapitālsabiedrības veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgušas pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu

Atbalstāmās darbības:

Pašvaldību ēku energoefektivitātes projektiem:

  • Esošu ēku un lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve un atjaunošana,
  • Gaisa attīrīšanas iekārtu iegāde un nomaiņa,
  • Atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu un ēkas enerģijas patēriņa vadības viedo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.

Pašvaldību sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitātes projektiem:

  • Atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana,
  • Tehnoloģisko procesu iekārtu nomaiņa un inženierbūvju pārbūve, atjaunošana, nojaukšana vai ierīkošana,
  • Viedo tehnoloģiju uzstādīšana enerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu apjoma samazināšanai.

Sasniedzamais rezultāts:

Plānots ietaupīt pašvaldību infrastruktūrā patērēto primāro enerģiju vismaz 6 857 140 kWh/gadā un samazināt siltumnīcefekta gāzes emisijas par vismaz 2362 tonnām CO2 emisijas ekvivalenta.

Projektu atlases laiks:

2021.gada 4.ceturksnis.

Aprites stadija:

2021. gada 14. septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludināja atklātu projektu iesniegumu atlasi “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”. Izvērstāka informācija pieejama šeit.

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

 

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošana vēl nav uzsākta.

Pašvaldību infrastruktūras energoefektivitāte

Kontaktinformācija:

Kaspars Raubiškis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016717, e-pasts: kaspars.raubiskis@varam.gov.lv 

Evija Bistere, VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietniece reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju jautājumos, tel. 66016714  e-pasts: evija.bistere@varam.gov.lv