Logo

Logo

Latvijas Republikas Vides ministrija -
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti) Starpniekinstitūcija

2006.gada 5.decembrī izsludina EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atklāto individuālo projektu iesniegumu konkursu


Valstī kopējā finanšu instrumentu atklātajā konkursā pieejamā summa ir 17 074 145 eiro, no kuriem Vides ministrijas prioritātēm – 3 133 270 eiro.

Pieteicēju loks ir šāds:

Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde, tās institūcija vai aģentūra, valsts vai pašvaldības dibināta izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, valsts aģentūra, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība.

Projektus var ieviest kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas vai donorvalstīm – Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, kā arī no citām EEZ valstīm.

Granta apjoma noteikumi ir šādi:

Finanšu instrumentu granta apjoms nosakāms katram gadījumam atsevišķi, ņemot vērā visus nozīmīgos faktorus. Jebkurā gadījumā Eiropas Komisija noteiktos līdzfinansējuma griestus nedrīkst pārsniegt.

Papildus iepriekšminētajam pamatprincipam, šādi granta procentuāla apjoma griesti ir piemērojami:

(a) granta procentuālais apjoms līdz 60%; Izņemot apakšpunktā (b) un (c) aprakstītos gadījumus, granta procentuālais apjoms nedrīkst pārsniegt 60% no projekta vērtības,

(b) granta procentuālais apjoms līdz 85%; Gadījumos, kad 15% vai vairāk % no projekta vērtības tiek finansēti no valsts vai pašvaldību budžeta, EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumenti var nodrošināt atbalsta grantu atlikušās projekta vērtības segšanai;

(c) granta procentuālais apjoms līdz un virs 85%; Projekta iesniedzējs, kurš projektu ir iesniedzis nevalstisko organizāciju (t.sk. sociālo partneru) aktivitāšu atbalstam, var pieteikties uz EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentiem vienlaicīgi, lai varētu saņemt grantu lielāku par to, kāds noteikts iepriekš minētajos (a) un (b) apakšpunktos, bet ne lielāku par 90%. Jebkurā gadījumā projekta iesniedzēja līdzfinansējums būs nepieciešams.

Minimālais granta apjoms ir 250 000 eiro.

Iesniegumu iesniegšanas vieta un konkursā pieejamais granta apjoms Vides ministrijas prioritātēm:

Prioritāte

Pieejamais granta apjoms eiro

Iesnieguma iesniegšanas vieta (darba dienās no 09:00 līdz 17:00)

Kontaktpersona

Vides aizsardzība

1 712 070

Vides ministrija, Peldu iela 25, Rīga LV-1494, (204.kab.)

Ilze Rumbeniece, ilze.rumbeniece@vidm.gov.lv
7 026564

Ilgtspējīga attīstība

1 421 200

Vides ministrija, Peldu iela 25, Rīga LV-1494, (204.kab.) Ilze Rumbeniece, ilze.rumbeniece@vidm.gov.lv
7 026564

Iesniegumus var iesniegt abās tabulā minētajās prioritātēs un to apakšprioritātēs. Ministrija atklāto konkursu nolikumos prioritātēm ir noteikusi īpaši atbalstāmās aktivitātes. Atklāto konkursu nolikumi apskatāmi www.eeagrants.lv un www.vidm.gov.lv

Iesniegumu iesniegšanas termiņš:

Iesniegumus projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz Vides ministrijā vai nosūta tai pa pastu no 2006.gada 5.decembra līdz 2007.gada 5.marta plkst.17:00. Ministrija izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir saņemti ministrijā līdz 2007.gada 5.marta plkst.17:00. Iesniegumi jāsagatavo angļu valodā.

Iesniegumu skaits un noformējums:

3 parakstīti eksemplāri, no kuriem viens ir oriģināls , kā arī viena elektroniskā kopija.

Valūtas maiņas kurss: 1EUR=0,702804 Ls

Jautājumus par atklāto konkursu var uzdot ministrijai pa e-pastu vai pastu līdz 12.februārim. Ministrija piecu darba dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža sagatavo rakstisku atbildi un elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu nosūta to ieinteresētajai personai.

Iesnieguma veidlapa un sīkāka informācija par atklātiem konkursiem, apakšprioritāšu sarakstu, vērtēšanas procesu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentiem, kā arī citi dokumenti, kas nosaka iesniegumu iesniegšanas kārtību (atklātā konkursa nolikumi, iesnieguma veidlapa, tās aizpildīšanas vadlīnijas, indikatoru piemēri, kā arī Noteikumi un procedūras, vadlīnijas u.c.) ir arī pieejami www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org