2008.gada 11.martā tiek izsludināts otrais individuālo projektu atklātais konkurss Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs „Ilgtspējīga attīstība” un „Vides aizsardzība”

Vides ministrija kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta starpniekinstitūcija informē, ka 2008.gada 11.martā tiek izsludināts otrais individuālo projektu atklātais konkurss prioritātēs „Ilgtspējīga attīstība” un „Vides aizsardzība”, kurš ilgs 3 mēnešus līdz 2008.gada 10.jūnijam.

Kopējā atklātā konkursā pieejamā summa ir EUR 1 876 092, no kuriem prioritātē „Ilgtspējīga attīstība” ir pieejami EUR 971 627, savukārt prioritātē „Vides aizsardzība” ir pieejami EUR 904 465.

Pieteicēju loks ir šāds:

Projekta iesniedzējs var izstrādāt projekta iesniegumu un īstenot projektu patstāvīgi vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Sadarbības partneris var būt arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris var būt tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona.

Granta apjoma noteikumi ir šādi:

Finanšu instrumentu granta apjoms nosakāms katram gadījumam atsevišķi, ņemot vērā visus nozīmīgos faktorus. Jebkurā gadījumā Eiropas Komisijas noteiktos līdzfinansējuma griestus nedrīkst pārsniegt.

Papildus iepriekšminētajam pamatprincipam, šādi granta procentuāla apjoma griesti ir piemērojami:

(a) nepārsniedz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (izņemot apakšpunktā b) un c) minētos gadījumus). Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

b) nepārsniedz 85 %, ja ne mazāk kā 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, bet finanšu instrumentu līdzfinansējums sedz pārējās projekta attiecināmās izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

c) ir lielāks par apakšpunktā a) un b) minēto līdzfinansējuma apmēru, bet nepārsniedz 90 % no projekta kopējām attieci­nāmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs, kas sagatavojis projekta iesniegumu, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai arodbiedrību aktivitātes, ir pieteicies uz abiem finanšu instrumentu līdzfinansējumiem vienlaikus. Šajā gadījumā projekta iesniedzējs sedz pārējās projekta izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam.

Minimālais granta apjoms ir 250 000 eiro.

Iesniegumu iesniegšanas vieta un konkursā pieejamais granta apjoms:

 

Prioritāte

Pieejamais granta apjoms, EUR

Iesnieguma iesniegšanas vieta

(darba dienās no 09:00 līdz 17:00)

Kontaktpersona

Vides aizsardzība

904 465

Vides ministrija, Peldu iela 21, 2.stāvā, Rīga

Iveta Umule pasts@vidm.gov.lv

67026539

Ilgtspējīga attīstība

971 627

Vides ministrija, Peldu iela 21, 2.stāvā, Rīga

Iveta Umule pasts@vidm.gov.lv

67026539

 

 

Iesniegumu iesniegšanas termiņš:

Iesniegumus projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz Vides ministrijā vai nosūta tai pa pastu no 2008.gada 11.aprīļa līdz 2008.gada 10.jūnijam. Vides ministrija izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir saņemti ministrijā līdz 2008.gada 10.jūnija plkst.17:00 vai nodoti pasta iestādei (pasta zīmogs) līdz 2008.gada 10.jūnijam.

Iesniegumu skaits un noformējums:

Prioritātēs „Vides aizsardzība” un „Ilgtspējīga attīstība”, jāiesniedz 2 eksemplāri. Viens no iesniegtajiem eksemplāriem ir oriģināls, bet otrs - kopija. Iesniegumiem jāpievieno viena elektroniskā versija kompaktdiskā (CD). Iesniegumi jāsagatavo angļu valodā un finanšu aprēķini veicami eiro.

Valūtas maiņas kurss: 1 EUR=0,702804 Ls

Jautājumus par atklāto konkursu var uzdot Vides ministrijai pa e-pastu vai pastu līdz 2008.gada 21.maijam. Vides ministrija piecu darba dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža sagatavo rakstisku atbildi un elektroniski vai pa pastu nosūta to ieinteresētajai personai. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, Vides ministrija tās publicē mājas lapā internetā (www.vidm.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.

Sīkāka informācija par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentiem, atklātiem konkursiem, apakšprioritāšu sarakstu, kā arī EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu vadību regulējošajiem dokumentiem (atklātā konkursa nolikumiem, iesnieguma veidlapām, tās aizpildīšanas vadlīnijām, indikatoru piemēriem, kā arī Noteikumiem un procedūrām, vadlīnijām u.c.) ir pieejama mājas lapās (www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org).