Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 12.pielikumu pašvaldībām tika piešķirts finansējums 1 412 878 euro apmēra infrastruktūras un attīstības veicinošu pasākumu īstenošanai. 2022. gada sākumā noslēgtas 12 vienošanās ar pašvaldībām par pasākumu īstenošanu.

Ar piešķirtā finansējuma palīdzību tiks īstenoti pašvaldībām un to iedzīvotājiem nozīmīgi pasākumi - ielu un veloceliņu infrastruktūras izbūve, kultūras objektu atjaunošana un projektēšana, aprīkojuma iegāde bērnu, jauniešu un senioru atbalstam.

Pašvaldībām finansējums jāizlieto līdz 2022. gada 31. decembrim. Saskaņā ar noslēgto vienošanos, pašvaldības, kuras ir saņēmušas mērķdotācijas pašvaldību pasākumu īstenošanai, VARAM iesniedz Pārskatu par mērķdotācijas pašvaldību pasākumam piešķirtā finansējuma izlietojumu 2022. gadā un pamatojošo dokumentu kopijas (līgumus, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, rēķinus, maksājuma uzdevumus un norēķinu kontu izdrukas). Pārskatu iesniedz pēc pašvaldības pasākuma īstenošanas 10 darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 10. janvārim.

VARAM  likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 55. un 56.panta ietvarā veic budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši pasākuma mērķim.

Sīkāka informācija: Lelde Kaše, vecākā eksperte, tālr. 26577889, e-pasts: lelde.kase@varam.gov.lv