4. Darbība. IKT iespēju izmantošanas veicināšana

Logo

 

Projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

 

Projekta ietvaros plānotas šādas IKT iespēju izmantošanu veicinošas aktivitātes:

 • Intereses veicināšana par e-pārvaldības rīkiem un e-pakalpojumiem;
 • Izpratnes veicināšana par drošu e-identifikāciju;
 • Digitālo prasmju forumi;
 • E-iespēju kampaņas;
 • Apmācību nodrošināšana par e-pakalpojumu izmantošanu (bibliotekāriem, pašvaldību darbiniekiem, skolotājiem u.c.);
 • Mācību programmas un materiālu izstrāde par e-pārvaldības rīkiem un drošību internetā;
 • Apmācību nodrošināšana par e-vides drošības aspektiem;
 • Informatīvo materiālu izstrāde;
 • Sabiedrības informēšana par valsts e-iespējām (dalība izstādēs, semināros, konferencēs u.c.).

 

 


 

Informācijas un publicitātes pasākumi

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumu mērķi:

 • Palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski;
 • Palielināt komersantu īpatsvaru, kuri izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski;
 • Skaidrot e-pakalpojumu izmantošanas motivāciju un ar to izmantošanu saistītos praktiskos un drošības aspektus.

Īstenošanas ilgums: 2017.gada novembris  - 2020.gada novembris

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumu plānotās aktivitātes:

 • Integrētu komunikācijas kampaņu īstenošana;
 • Nacionāla mēroga pasākumu (forumu) organizēšana;
 • Reģionāla mēroga pasākumu organizēšana;
 • Dalība partneru pasākumos;
 • Veiktas klātienes apmācības vismaz 6000 digitālajiem aģentiem (valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, bibliotekāri, skolotāji u.c.);
 • Izstrādāti informatīvie un apmācību materiāli dažādām dzīves situācijām.