Zemes politika

 Zemes politika ir konceptuāls stratēģisks starpnozaru plānošanas dokuments, kurā koncentrētā formā noteikti stratēģiskie mērķi un rīcības politikas jeb darbības principi. Šāds dokuments izstrādāts ar mērķi saglabāt zemi, kā nacionālas valsts pastāvēšanas pamatu un nacionālo bagātību, kā arī salāgot dažādu nozaru intereses zemes izmantošanā

Zemes politikā definētie mērķi un rīcības tiek attiecinātas uz visu Latvijas teritoriju neatkarīgi no zemes piederības un tās izmantošanas veida..

Zemes politikas virsmērķis ir zemes ilgtspējīga apsaimniekošana, kas nodrošina oglekļa mazietilpīgu ekonomisko izaugsmi, iespēju vienlīdzību , bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimatnoturīgu attīstību.

Zemes politikas virsmērķa sasniegšanai zeme tiek apskatīta no trim savstarpēji saistītiem un papildinošiem zemes izmantošanas virzieniem: zemes izmantošana saimnieciskai darbībai, zemes izmantošana no vides aizsardzības aspektiem (zeme – vide) un zemes izmantošana apbūvei (zeme – telpa).

Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"