Aizsargājamo ainavu apvidi

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 69 (23.02.1999) "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem" (ar grozījumiem līdz 25.06.2009.) Latvijā ir noteikti 9 aizsargājamo ainavu apvidi. Aizsargājamos ainavu apvidus apsaimnieko saskaņā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem”, to dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

 

Nr.
p.k.

Nosaukums

Administratīvā teritorija

Novada teritoriālā vienība

1.

Veclaicene

Alūksnes novads

Jaunlaicenes pagasts
Mārkalnes pagasts
Veclaicenes pagasts
Ziemera pagasts

Apes novads

Apes pilsēta ar lauku teritoriju

2.

Vecpiebalga

Vecpiebalgas novads

Inešu pagasts
Taurenes pagasts
Vecpiebalgas pagasts

3.

Augšdaugava

Daugavpils novads

Kalkūnes pagasts
Medumu pagasts
Naujenes pagasts
Salienas pagasts
Skrudalienas pagasts
Sventes pagasts
Tabores pagasts
Vecsalienas pagasts

Ilūkstes novads

Šēderes pagasts

Krāslavas novads

Kalniešu pagasts
Kaplavas pagasts
Krāslavas pagasts
Krāslavas pilsēta
Piedrujas pagasts
Ūdrīšu pagasts

4.

Augšzeme

Daugavpils novads

Kalkūnes pagasts
Medumu pagasts
Sventes pagasts

Ilūkstes novads

Šēderes pagasts

5.

Vestiena

Ērgļu novads

Ērgļu pagasts
Jumurdas pagasts

Madonas novads

Aronas pagasts
Bērzaunes pagasts
Vestienas pagasts

6.

Nīcgaļu meži

Daugavpils novads

Nīcgales pagasts

7.

Kaučers

Preiļu novads

Preiļu pagasts

Riebiņu novads

Rušonas pagasts

8.

Ādaži

Ādažu novads

 

Sējas novads

 

9.

Ziemeļgauja

Apes novads

Gaujienas pagasts
Virešu pagasts

Beverīnas novads

Brenguļu pagasts
Kauguru pagasts
Trikātas pagasts

Burtnieku novads

Valmieras pagasts

Strenču novads

Jērcēnu pagasts
Plāņu pagasts
Strenču pilsēta

Valkas novads

Valkas pagasts
Vijciema pagasts
Zvārtavas pagasts