Atbalsts pašvaldībām augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai 2021. un 2022.gadā

Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi), pašvaldībām ir iespēja līdz š.g. 14.maijam (ieskaitot) iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) augstas gatavības investīciju projektus valsts budžeta  līdzfinansējuma saņemšanai, kuri sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem.

VARAM norāda, ka saskaņā ar MK noteikumiem pašvaldība var iesniegt augstas gatavības investīciju projektu, kas paredzēts attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst  MK noteikumu 3.punktā noteiktajiem kritērijiem un vismaz vienam no šādiem mērķiem:

 1. pašvaldību pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, ja valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 000 euro un ne vairāk kā 3 000 000 euro vienam projektam;
 2. Rīgas Austrumu maģistrāles posma izbūves otrajai kārtai, ja valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 27 150 000 euro un ir saņemts pozitīvs Satiksmes ministrijas atzinums, kas apliecina projekta nepieciešamību un ilgtspēju;

VARAM vērš uzmanību, ka, pamatojoties uz MK noteikumu 4. punktu, pašvaldības iesniedz augstas gatavības investīciju projektu VARAM, aizpildot MK noteikumu pielikumu “Informācija par pašvaldības investīciju projektu, kas atbilst administratīvi teritoriālajai reformai un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem” (veidlapa pieejama zemāk).

Augstas gatavības investīciju projektiem jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 1. investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par investīciju projekta īstenošanu;
 2. investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;
 3. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja pēc administratīvi teritoriālās reformas, nodrošinot investīciju projektā atbalstītās infrastruktūras iekļaušanos jaunveidojamās pašvaldības kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā;
 4. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā;
 5. investīciju projektu (tai skaitā būvdarbus, ja attiecināms) paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim un tas pilnībā īstenojams līdz 2022. gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projekta mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem investīciju projektam turpmākajos gados;
 6. investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 50 % valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;
 7. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;
 8. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai;
 9. MK noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajam valsts budžeta finansējuma mērķim pašvaldība var saņemt atbalstu investīciju projektiem par kopējo atbalsta summu ne vairāk kā 3 000 000 euro.

Noderīga informācija: