Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāts konkurss "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām"

 

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt zema oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumi ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tajā skaitā tehnoloģiskie procesi) vai produkti (tajā skaitā preces un pakalpojumi), kas samazina CO2 emisijas Latvijā.

Plānotais programmas līdzfinansējums: 5 milj. EUR.

 

Konkurss izsludināts 2014. gada 8. aprīlī ar pieteikšanās laiku līdz 2014. gada 8. oktobrim Projektu ieviešanas laiks ir līdz 30.04.2017.

 

Finansējuma saņēmēji:

 • Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes;
 • Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums;
 • Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

 

Atbalsta jomas un aktivitātes:

 • 1.joma - energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju
 • 2.joma - atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai
 • 3.joma - jauna un inovatīva produkta, tehnoloģijas vai risinājuma izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne – emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā

 

Līdzfinansējuma sadalījums pa jomām

Konkursa ietvaros pieejamā programmas līdzfinansējuma sadalījums pa jomām un ierobežojumi viena projekta īstenošanai:

 • 1. jomai 3 000 000 euro (projekta minimālais apjoms 175 000 euro, maksimālais apjoms 1 000 000 euro);
 • 2. jomai 1 000 000 euro (projekta minimālais apjoms 175 000 euro, maksimālais apjoms 500 000 euro);
 • 3. jomai 1 000 000 euro (projekta minimālais apjoms 175 000 euro, maksimālais apjoms 300 000 euro).

 

Atbalsta intensitāte:

1. un 2. atbalsta jomām:

 • 65 % – mikro (sīkajiem) un mazajiem komersantiem;
 • 55 % – vidējiem komersantiem;
 • 45 % – lielajiem komersantiem;
 • 85 % - tiešām vai pastarpinātām pārvaldes iestādēm;
 • 90 % - biedrībām, nodibinājumiem.

 

3. atbalsta jomai visus projektu iesniedzējus vērtē kā komersantus atbilstoši Komisijas regulas Nr.800/2008 1.pielikumam un uz tiem attiecināmas Komisijas regulas Nr.800/2008 31.panta 3.punkta „c” apakšpunktā un 4.punkta „a” apakšpunktā noteiktās atbalsta intensitātes, kas nepārsniedz no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

 • 45 % – mikro (sīkajiem) un mazajiem komersantiem;
 • 35 % – vidējiem komersantiem;
 • 25 % – lielajiem komersantiem.

 

Projekti var tikt īstenoti partnerībā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi, Lihtenšteinu) vai finanšu instrumenta saņēmējvalstīm.

 

Konkursa norisi, tai skaitā konkursa izsludināšanu, projektu iesniegumu vērtēšanu, projektu līgumu slēgšanu, līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.