MK noteikumi

 

Statusa maiņa

Tālāk minētie Ministru kabineta noteikumi piemērojami līdz 2011.gada 1.decembrim vai līdz attiecīgo Ministra kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie normatīvo aktu projekti aplūkojami šeit 


Zaudējuši spēku

Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām" [zaudējis spēku 01.12.2011.]

Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" [zaudējis spēku 09.07.2011.]

Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.977 "Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju" [zaudējis spēku 01.12.2011.]

Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumi Nr.789 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" [zaudējis spēku 06.07.2011.]

Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija noteikumi Nr.613 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība" [zaudējis spēku 16.09.2011.]

Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.332 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu" [zaudējis spēku 27.04.2011.]

Ministru kabineta 2004.gada 27.decembra noteikumi Nr.1002 "Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība" [zaudējis spēku 01.12.2011.]

Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumi Nr.923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" [zaudējis spēku 01.12.2011.]

Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.736 "Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas un informācijas sniegšanas prasības" [zaudējis spēku 11.11.2011.]

Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.624 "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām" [zaudējis spēku 11.11.2011.]

Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" [zaudējis spēku 01.12.2011.]

Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumi Nr.371 "Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu" [zaudējis spēku 01.12.2011.]

Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumi Nr.323 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai" [zaudējis spēku 28.052011.]