Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta izstrādes procesā  “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam” 

 

1. 

Dokumenta veids 

Plāna projekts 

2. 

Dokumenta nosaukums 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam. 

3. 

Politikas joma un nozare vai teritorija 

Vides politika 

4.  

Dokumenta mērķgrupas 

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji – 50-60 komersanti 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu apsaimniekotāji – 11 komersanti; 

Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotājs –1 komersants; 

Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotāji – 141 komersants; 

Būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotāji – 95 komersanti; 

Personas, kas nodarbojas ar sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu pārvadājumiem – ap 900 komersantiem; 

Pašvaldības – 119 

Atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki – 111 komersants; 

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji  - 7 komersanti; 

Visi atkritumu radītāji Latvijā – fiziskās un juridiskās personas. 

5.  

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam ir izstrādāts atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta prasībām. Plāns pēctecīgi turpina  Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020. gadam noteiktos rīcībpolitikas virzienus, kā arī nosaka jaunus virzienus un pasākumus, kuri nepieciešami, lai sasniegtu starptautiskajos un nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktās saistības un mērķus. 

Plāns sniedz ieguldījumu attīstības virzienos, ko nosaka Eiropas Zaļais kurss  un Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns “Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu”  Plāns nodrošina un sniedz ieguldījumu Nacionālajā attīstības plāna 2021.-2027.gadam prioritāšu ietvaros noteiktajos rīcību virzienos. Plāna pasākumi papildina un veido sinerģiju ar pasākumiem, kas ietverti Ministru kabineta 2020. gada 4. septembrī apstiprinātāja “Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027. gadam”. 

Plānu veido šādas nodaļas: 

1.Plāna mērķi un prioritārie virzieni 

2.Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums  

3.Atkritumu plūsmu nākotnes attīstības tendences līdz 2035.gadam 

4.Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības virzieni, rīcības un pasākumi  

5.Atkritumu apsaimniekošanas institucionālās sistēmas attīstība 

6.Plānā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamais un pieejamais finansējums un tā avoti 

7.Stratēģija bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai 

8.Atkritumu rašanās novēršanas valsts programma, 

9.Pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programma  

10.Izlietotā iepakojuma rašanās novēršanas programma 

11.Preču otrreizējas izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstības programma 

12.Plāna realizācijas ietekme uz citu sektoru politiku īstenošanu 

13.Sabiedrības līdzdalība 

6. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 29.okobrī (VSS -935 , http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493683 ). Atzinumus par Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto plāna projektu var sniegt līdz 2020.gada 16.novembrim 

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2020.gada decembris.   

7. 

Dokumenti 

Pielikumā: Plāna projekts “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam” ar pielikumiem 

8. 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties 

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā. 

9. 

Pieteikšanās līdzdalībai 

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2020.gada 21.novembrim par sabiedriskajai apspriešanai nodoto plāna projektu. 

10. 

Cita informācija 

 

11. 

Atbildīgā amatpersona 

Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, tālr:67026464, e-pasts: rudite.vesere@varam.gov.lv

Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Ērika Lazdiņa, tālr:67026420, e-pasts: erika.lagzdina@varam.gov.lv