Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskais atbalsta mērķis 5.2.1.2.: Atkritumu pārstrāde

Finansējums:

Kohēzijas fonda finansējums – 46 435 671 euro, Kohēzijas fonda virssaistību finansējums 17 482 183 euro

Finansējuma saņēmēji:

Kapitālsabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības iestāde, sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmās darbības:

Pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukumu izbūve, nodrošinot pilna cikla darbību

Sasniedzamais rezultāts:

Izbūvētas pārstrādes iekārtas, kas nodrošina papildu 172 000 t/gadā atkritumu pārstrādi

Projektu atlases laiks:

1. atlases kārta “Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”: atlase no 07.04.2017. līdz 06.07.2017.
2. atlases kārta “Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide,
2. kārta”: atlase no 08.05.2017. līdz 28.07.2017.

3.atlases kārta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide":
1. uzsaukuma  atlase no 14.09.2017 līdz 01.03.2018 (saskaņā ar grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā, kas 12.12.2017 un 05.01.2018 publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis)
2. uzsaukuma atlase no 19.06.2020. līdz 20.07.2020.

4. atlases kārta “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija”

Atlase no 20.10.2021. līdz 22.11.2021

Aprites stadija:

Projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumi Nr.588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

  •  Uzraudzības komitejā apstiprinātie kritēriji (18.05.2016 rakstiskā procedūra) pieejami šeit.
  • Apakškomitejā saskaņoto kritēriju, to vērtēšanas metodikas, sākotnējā novērtējuma aktuālās versijas pieejamas šeit!

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” sākotnējais novērtējums

Uzraudzības komitejā apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (14.07.2021. rakstiskā procedūra) pieejami šeit.

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem:

1. un 2.atlases kārtas izmaksu un ieguvumu analīze:

3. atlases kārtas 1. uzsaukuma izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs NAV sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:

3. atlases kārtas 1. uzsaukuma izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs IR sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:

3. atlases kārtas 2. uzsaukuma izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs NAV sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:

3. atlases kārtas 2. uzsaukuma izmaksu un ieguvumu analīze, ja projekta iesniedzējs IR sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs:

4. atlases kārtas finansējuma saņēmējiem:

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu pieejama:

1.kārta: šeit 

2.kārta: šeit 

3.kārta: šeit 

4. kārtā šeit

Infografika par 5.1.2.1. SAMP 4.projektu iesniegumu atlases kārtas posmu: 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde

Kontaktinformācija:

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte, tel.: 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

Kristīne Dūdiņa (prombūtnē), VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: kristine.dudina@varam.gov.lv (par 5.2.1.2. pasākumu “atkritumu pārstrāde”)

Signe Zakka, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel.: 25454858, e-pasts: signe.zakka@varam.gov.lv