Datorprogramma EBAL ir Hamburgas kompānijas Oekopol (Vācija) īpašums. Visas tiesības uz datorprogrammas lietošanu un izplatīšanu pieder kompānijai Oekopol. Ar šiem vienošanās nosacījumiem Oekopol piekrīt programmas EBAL ierobežotai lietošanai Latvijas Vides ministrijā, tās pakļautībā esošajās institūcijās un Latvijā esošajos uzņēmumos. Šīs tiesības ietver:

  • tiesības lietot programmu Latvijas valsts vides institūcijās ar nolūku radīt iespēju tām izstrādāt un kontrolēt uzņēmumu gaistošo organisko savienojumu bilances.

  • tiesības lietot programmu EBAL uzņēmumos, kas atrodas Latvijā. Latvijas uzņēmumi programmu lieto vienīgi gaistošo organisko savienojumu bilanču izstrādei savos uzņēmumos.

Latvijas Vides ministrija uzņemas programmas EBAL bezmaksas izplatīšanu internetā augstāk minētajām grupām.

Latvijas Vides ministrija dara zināmus šās atļaujas nosacījumus ar interneta palīdzību, kad programma tiek izplatīta lietotājiem.

Latvijas Vides ministrija īpaši uzsver, ka programma nav izplatāma tālāk, pārdodama, vai arī lietojama ārpus Latvijas.

Oekopol norāda, ka uz datorprogrammas bāzes kodu (Access-Runtime) autortiesības ir Mikrosoft kompānijai.

Latvija Vides ministrija, tās pakļautībā esošās institūcijas un Latvijas uzņēmumi atbrīvo Oekopol no visām pretenzijām, kas varētu rasties datorprogrammas izplatīšanas un lietošanas rezultātā. Kas arī ir galvenais iemesls visām kļūdām programmā.

Grozījumi atļaujas nosacījumos tiek veikti rakstiskā veidā.

Gadījumā, ja kāds no šās atļaujas nosacījumiem ir vai var būt nepamatots vai vienošanās neietver visas jomas, citi nosacījumi paliek spēkā. Vērā ņemtais nepamatotais nosacījums tiek aizstāts ar pareizo.

 

Hamburga,
Oekopol GmbH
Dirk Jepsen

Rīga,
Vides ministrija
Andris Eglājs
Valsts sekretāra vietnieks