Ministru kabineta noteikumu projekts “Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā. Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz 2021. gada 22. jūnijam.

Dokumenti:

Normatīvais aktsAnotācija 

Aprites stadija: Izsludināts VSS (2021. gada 22. jūlijā, VSS-666)
Dokumenti (30.07.2021.): Normatīvais akts/ Anotācija

Atbildīgais:

Guna Eņģele-Volkova, tālr.67026465, guna.engele-volkova@varam.gov.lv