Ministru kabineta rīkojums

Pamatnostādnes 

Pielikums Nr. 1: Situācijas apraksts

Pielikums Nr. 2: Kūdras atradnes un dabas aizsardzības teritorijas

Pielikums Nr. 3: Vēsturiskās kūdras ieguves vietas

Pielikums Nr. 4: Latvijas apstākļos piemērotie kūdrāju rekultivācijas veidi

Vides pārskats ar pielikumiem

Informatīvais ziņojums par vides apsvērumu, vides pārskatā izteikto atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu integrāciju plānošanas dokumentā “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.-2030. gadam”