Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūves un atjaunošanas investīciju programma administratīvi teritoriālās reformas kontekstā

Valsts reģionālie autoceļi atbilstoši likuma “Par autoceļiem” trešajā pantā noteiktajai definīcijai novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar valstspilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā valstspilsētas. Savukārt valsts vietējie autoceļi savieno novada administratīvos centrus  ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus. No kopējā  valsts reģionālo autoceļu garuma 5 448 km - 33,40%  autoceļu ar melno segumu  klasificējami kā slikti un ļoti slikti, attiecīgi - 60,60%  autoceļu ar grants segumu  klasificējami kā slikti un ļoti slikti. Savukārt no kopējā valsts vietējo autoceļu garuma  12 880 km -  35,50%  autoceļu ar melno segumu  klasificējami kā slikti un ļoti slikti, attiecīgi - 55,50%  autoceļu ar grants segumu  klasificējami kā slikti un ļoti slikti (2020.gada dati).

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu iedzīvotāju mobilitāti un novadu centru sasniedzamību,  nodrošinot gan darba vietu, gan pakalpojumu sasniedzamību, nepieciešams uzlabot transporta infrastruktūru. Līdz ar to VARAM izstrādātā valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūves un atjaunošanas investīciju programma administratīvi teritoriālās reformas kontekstā  300 000 000 euro ietvarā paredz to valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanu un pārbūvi, kas nozīmīgi iedzīvotāju mobilitātei.

Šobrīd minētās programmas īstenošanai ir identificēts šāds finansējums:

  • 91 906 000 euro no Satiksmes ministrijai piešķirtā finansējuma 2021.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ceļu posmiem, ko VARAM ir identificējusi informatīvā ziņojuma “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu” (turpmāk – informatīvais ziņojums), kas MK apstiprināts 2021.gada 18.marta sēdē, pielikuma 1. un 2. sarakstā. Sākotnēji plānotais atjaunojamo un pārbūvējamo ceļu garums šī finansējuma ietvaros bija 481 km, bet faktiski tiks realizēti - 569 km, jo, ņemot vērā, ka 2021.gada būvdarbu iepirkumos bija izmaksu ekonomija, papildus tiks atjaunoti  8 ceļu posmi 87 km garumā;
     
  • 92 300 000 euro saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu 238 km valsts vietējo un reģionālo autoceļu atjaunošanai vai pārbūvei. Ceļu saraksts šī finansējuma piesaistei identificēts no informatīvā ziņojuma pielikuma 3.saraksta ceļiem. 

Lai īstenotu pilnībā programmu “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai”  tās sākotnēji noteiktā 300 milj. euro apjomā, nepieciešami 115 794 000 euro, par ko ir sagatavots un noteiktā kārtībā iesniegts priekšlikums prioritārajam pasākumam 2022., 2023. un 2024.gadam finansējuma piesaistei no valsts budžeta 260 km ceļu atjaunošanai vai pārbūvei, kas identificēti no informatīvā ziņojuma 3.saraksta.

Līdz ar to sākotnēji plānoto 900 km valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanai un pārbūvei administratīvi teritoriālās reformas kontekstā faktiski plānots atjaunot vai pārbūvēt  vairāk kā 1 068 km autoceļu, jo sarakstos tika iekļauti papildu ceļi, kā arī iekļauto ceļu garumi tika precizēti atbilstoši situācijai dabā un izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

Ceļu posmi, kas tiek atjaunoti un pārbūvēti 2021.gadā un, kuru realizēšana plānota turpmākajos 2022. – 2024. gados attēloti pievienotajā kartē.

Kontakinformācija:
Veronika Jurča
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte
Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departaments
67026918, mob.29168551
veronika.jurca@varam.gov.lv