Bernes konvencija

Eiropas Padomes 1979. gada 16. septembrī pieņēma Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (no angļu val.: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) (turpmāk – Bernes konvencija).

 

Konvencijas mērķis

Bernes konvencijas mērķis ir aizsargāt Eiropas savvaļas augu un dzīvnieku sugas, kā arī to dzīves vidi.  Īpaša uzmanība veltīta sugām, kurām draud iznīcība un kuru īpatņu skaits strauji samazinās.

Bernes konvencijas mērķiem apdraudētās augu un dzīvnieku sugas apkopotas 3 pielikumos, savukārt atsevišķā pielikumā uzskaitītas aizliegtās dzīvnieku ieguves metodes.

1. pielikums – īpaši aizsargājamās augu sugas. Šajā pielikumā iekļautas retas un apdraudētas augu sugas. Lielākā daļa no tām ir sastopamas Dienvideiropā. Bernes konvencijas dalībvalstīm ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem jānodrošina šo sugu aizsardzības režīms un to dzīves vide.

2. pielikums – īpaši aizsargājamas dzīvnieku sugas. Šajā pielikumā iekļautas zīdītāju, putnu, rāpuļu, abinieku, zivju, kukaiņu u.c. dzīvnieku sugas. Bernes konvencijas dalībvalstīm ar nacionālajiem  normatīvajiem aktiem jānodrošina šo sugu un to dzīves vides aizsardzība.

3. pielikums – aizsargājamās dzīvnieku sugas. Šajā pielikumā iekļautas gandrīz visas Eiropas zīdītāju, putnu, rāpuļu, abinieku, zivju u.c. sugas, kas nav iekļautas 2. pielikumā. Šajā pielikumā iekļautās sugas ir komerciāli izmantojamas, taču Bernes konvencijas dalībvalstīm savos nacionālajos normatīvajos aktos ir jānosaka to izmantošanas nosacījumi (medību termiņi, ieguves apjomi un citi nosacījumi).

4. pielikums – aizliegtās nonāvēšanas, gūstīšanas un citas izmantošanas līdzekļi un paņēmieni. Šajā pielikumā uzskaitīti aizliegtie zīdītāju un putnu ieguves paņēmieni (sprāgstvielas, cilpas, āķi, spoguļi un citas apžilbinošas ierīces).

Latvija ir Bernes konvencijas dalībvalsts kopš 1997. gada.

 

Bernes konvencijas kontaktpersona Latvijā:
VARAM Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības departamenta
vecākais referents Vilnis Bernards,
e-pasts: vilnis.bernards@varam.gov.lv

 

Informācija