Kur vērsties iedzīvotājiem, ja tiek konstatēts nopietns vides piesārņojums vai aizdomīgas smakas gaisā?

Par vides problēmām iespējams ziņot:


Kā rīkoties, ja ir konstatēta radiācijas avārija?

Ir jāziņo Valsts vides dienesta operatīvās brīdināšanai grupai (24 h diennaktī): 
Kontaktinformācija:
Tālr. 67084306, 67084307 
Mob. 26565626 
Fakss - 67084291, 67140345
E-pasts(OBG): rdc@rdc.vvd.gov.lv


Kur var nodot medicīniskos atkritumus – izlietotās šļirces, nederīgos medikamentus u.c. videi kaitīgus atkritumus?

Pašreiz normatīvajos aktos nav noteiktas īpašas prasības iedzīvotāju radīto medicīnisko atkritumu apsaimniekošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" nederīgus medikamentus, izņemot citotoksiskus un citostatiskus medikamentus (izmanto vēža ārstniecībā), klasificē kā nebīstamus atkritumus, tādejādi tos apsaimnieko tāpat kā sadzīves atkritumus. Par citu mājsaimniecības radušos bīstamo medicīnisko atkritumu apsaimniekošanu iesakām sazināties ar A/S „BAO” (www.bao.lv) vai ar SIA „Lautus” (www.lautus.lv).

Dzīvsudrabu saturošos termometrus klasificē kā bīstamos atkritumus atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

Ar informāciju par dzīvsudrabu saturošu atkritumu pieņemšanas punktu adrešu sarakstu var iepazīties interneta vietnē www.atkritumi.lv.


Kur nodot izlietotās baterijas?

Tā kā izlietotās baterijas ir klasificētas kā bīstamie atkritumi, tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem tirgotājam, kurš tirgo baterijas, ir bez maksas jānodrošina izlietoto bateriju pieņemšana no patērētāja, tāpēc meklējiet izlietoto bateriju savākšanas konteinerus bateriju tirgošanas vietās.

Īpaši konteineri izlietotajām baterijām ir uzstādīti, piemēram, veikalos Maxima, Drogas, Rimi, Statoil degvielas uzpildes stacijās, kā arī sadzīves preču un elektropreču tirgošanas vietās.

Ar informāciju par izlietoto bateriju un akumulatoru pieņemšanas punktu adrešu sarakstu var iepazīties www.atkritumi.lv, kā arī videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāju mājas lapās: http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=500&submenu=501&layout=standart&fileid=137


Kur nodot elektriskās un elektroniskās iekārtas?

Elektriskās un elektroniskās iekārtas (turpmāk – EEI) ir dažāda veida ar elektrību vai bateriju palīdzību darbināmas ierīces, sākot no sadzīves tehnikas, un beidzot ar īpašām elektroniskām un elektriskām mērierīcēm un medicīnas iekārtām.

Liela daļa EEI atkritumu (piemēram, monitori, televizori, ledusskapji un saldētavas) satur videi bīstamas vielas un sastāvdaļas, tāpēc tie tiek apsaimniekoti kā bīstamie atkritumi, t.i., to apsaimniekošanu jāuztic profesionāļiem. EEI ir uzskatāmas par videi kaitīgām precēm, tāpēc par šo preču atkritumu apsaimniekošanu ir atbildīgs minēto preču ražotājs vai importētājs Latvijā.

Iegādājoties EEI mazumtirdzniecībā, atsevišķi EEI tirgotāji nodrošina EEI atkritumu savākšanu bez maksas, tomēr minēto iekārtu pircējiem ir jāsedz preču piegādes izmaksas. Privātpersonām nolietoto elektropreču nodošana speciālajos atkritumu šķirošanas laukumos ir bez maksas. Juridiskajām personām šis pakalpojums ir par maksu, kuras apjomu nosaka EEI atkritumu apsaimniekotājs.

Ar informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas punktu adrešu sarakstu var iepazīties www.atkritumi.lv, kā arī videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāju mājas lapās: http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=500&submenu=501&layout=standart&fileid=138

Atcerieties, ka speciālajos pieņemšanas laukumos pieņem tikai neizjauktas elektropreces!


Kur nodot azbestu saturošos atkritumus?

Azbestu saturošie atkritumi ir uzskatāmi par bīstamajiem atkritumiem. Attiecīgi apsaimniekojot azbestu saturošos atkritumus, ir jāievēro Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu" noteiktās prasības azbesta atkritumu apsaimniekošanai, t.i.: iepakošanai, marķēšanai, transportēšanai, uzglabāšanai un apglabāšanai poligonā.

Azbestu saturoši materiāli kontrolētos apstākļos jāsavāc un jāuzglabā kā bīstamie atkritumi. Azbestu saturošo atkritumu ieteicamais iepakojums ir polipropilēna materiāla maisi (Big Bag). Šim iepakojumam maksimāli jānovērš azbesta šķiedru izdalīšanās vidē, tādēļ, lai iepakotu tādus azbestu saturošus atkritumus, kuros azbesta šķiedras ir vāji saistītas, ir ieteicams lietot dubultu iepakojumu. Savukārt cieši saistītu azbestu saturošu atkritumu (piemēram, azbestcementa šīferis) iepakošanai var izmantot arī vienā kārtā esošu iepakojumu.

Azbestu saturošus atkritumus ir iespējams nodot deviņos no 11 Latvijas atkritumu poligoniem atbilstoši šo poligonu darbībai izdotajām A kategorijas darbībām.

Visus bīstamos azbestu saturošos atkritumus, ieskaitot šīferi, var nodot AS "BAO" www.bao.lv, kā arī daudziem citiem atkritumu un būvgružu savākšanas komersantiem, ja tie ir saņēmuši atļauju A vai B piesārņojošas darbības veikšanai, kurā ir ietverta arī azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošana. Ar atkritumu apsaimniekošanai izsniegtajām atļaujām A vai B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai Jūs varat iepazīties interneta vietnē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas.


Kur var iegūt informāciju par stikla taras un citu otrreiz pārstrādājamu atkritumu pieņemšanas vietām?

Šobrīd detalizēta informācija par stikla taras un citu otrreiz pārstrādājamu atkritumu pieņemšanas vietām ir pieejama www.atkritumi.lv.


Ja mājsaimniecība vēlas šķirot atkritumus, taču namu apsaimniekotājs nodrošina tāda atkritumu apsaimniekošanas komersanta pakalpojumus, kas nenodrošina šādu iespēju – dalīti šķirot atkritumus, kā iedzīvotājam vislabāk rīkoties?

Vispirms iesakām noskaidrot, vai tomēr atkritumu apsaimniekošanas komersants varētu nodrošināt atkritumu dalītā savākšanas pakalpojumu. Ja komersants šādu pakalpojumu nevar nodrošināt, aicinām jūs vērsties savā pašvaldībā, lai uzzinātu informāciju par pilsētā izvietotajiem konteineriem atkritumu dalītajai vākšanai un Jūsu iespējām veikt atkritumu dalīto šķirošanu, tā kā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pants nosaka, ka pašvaldību pienākums ir organizēt atkritumu dalītu vākšanu.

Tomēr, ja atkritumu šķirošana Jūsu pašvaldībā ir uzsākta, bet šķirošanas konteineri uzstādīti jums neērtā vai nepieejamā vietā, vaicājiet sava nama apsaimniekotājam vai savas mājas atkritumu apsaimniekotājam par iespēju šķirošanas konteinerus uzstādīt Jūsu dzīvesvietas tuvumā.