Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskais atbalsta mērķis 5.4.2.1.: Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi

Plānotais Kohēzijas fonda finansējums:

8 723 624 euro

KF likme:

85%

Projektu atlases veids:

Ierobežota atlase

Finansējuma saņēmēji:

Tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā, – Dabas aizsardzības pārvalde.

Pasākuma mērķis:

Sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Atbalstāmās darbības:

  • dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuras iekļautas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju prioritārajā sarakstā;
  • aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām sugām, kuras iekļautas īpaši aizsargājamo sugu prioritārajā sarakstā;
  • ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana, pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana, datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā, iegūto datu digitalizēšana, dabas datu pārvaldības sistēmas tehniskā aprīkojuma pilnveide;
  • ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaude, iegūtās informācijas analīze un kompleksa vērtējuma sagatavošana par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī.

Sasniedzamais rezultāts:

  • izstrādāti 25 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni;
  • izstrādāti 5 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni.

Projektu atlases laiks:

19.05.2016. - 20.06.2016.

Aprites stadija:

Projektu ieviešana

Ministru kabineta noteikumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:

MK 2016.gada 8.marta noteikumi Nr.150  „ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi 
(pieejams šeit).

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, to piemērošanas metodika, kā arī citi projektu iesniegumu atlases dokumenti
(pieejami šeit).

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projektu īstenošanu
pieejama šeit.

Kontaktinformācija:

Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 28452807, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte, tel. 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv