Ievads

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide ir uzskatāma par vienu no būtiskākajiem vides aizsardzības aspektiem, tādēļ tās izveide kā viena no vides aizsardzības nozares prioritātēm ir minēta gan LR vides politikas plānā, gan LR valdību deklarācijās. Vides aizsardzības jomas sakārtošanas atbilstoši ES standartiem ir būtisks faktors Latvijas sekmīgā virzībā uz ES. Sākotnēji bīstamo atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas pamatnostādnes tika fiksētas Dānijas Vides aģentūras finansēta izpētes darba laikā. Patlaban, ņemot vērā notikušās izmaiņas, kuras ir saistītas ar uzņēmumu privatizāciju un situāciju valsts ekonomikā vispār, ir radusies objektīva nepieciešamība pēc bīstamo atkritumu stratēģijas.

Stratēģija ir fokusēta uz VARAM un tās struktūrām, tomēr jāņem vērā, ka vairāku stratēģijā minēto punktu īstenošanai ir nepieciešams organizēt ciešu sadarbību starp citām valdības un pašvaldību struktūrām. Stratēģijas izstrādes laikā tika veiktas VARAM atbildīgo amatpersonu, kā arī citu bīstamo atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto organizāciju pārstāvju intervijas, kā arī organizēts seminārs, kurā piedalījās valsts un pašvaldību organizāciju, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, nevalstisko organizāciju pārstāvji.