Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam

Projektu pieteikumu konkurss

Piektais projektu pieteikumu konkurss atvērts no 2019.gada 15.augusta līdz 15.oktobrim

Detalizēta informācija un saites uz dokumentiem ir pieejama šeit (latviešu valodā) un programmas mājas lapā šeit (angļu valodā).

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu "eMonitoring" sistēmā (eMS).

Plašāka informācija par programmu, programmas vadlīnijas, dokumenti projektu pieteicējiem, jaunumi un pasākumu kalendārs ir pieejami programmas mājas lapā.

 Programmas teritorija
Programmas attiecināmie reģioni atrodas Igaunijā, Somijā, tai skaitā Ālandu salās, Latvijā un Zviedrijā. Kopumā (saskaņā  ar ES NUTS III klasifikāciju) Programmas teritorijā  ir 18 „pamata” un 9 „papildus” reģioni.

Attiecināmā teritorija no Latvijas puses aptver Kurzemi, Rīgu, Pierīgu („pamat” reģioni), Vidzemi un Zemgali („papildus” reģioni).

 

Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu reģiona izaugsmi, panākot līdzsvaru starp ekonomikas un vides interesēm. Programmā ir noteikti četri prioritārie virzieni:

 • „konkurētspējīga ekonomika”

 • „ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana”

 • „labi savienots reģions”

 • „kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions”

Programmas struktūra

Programmai ir izveidotās trīs apakšprogrammas: Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogramma, Dienvidsomijas - Igaunijas  un Arhipelāga un salu apakšprogramma. Latvijas piedalās Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogrammā. Šī apakšprogramma atbalsta projektus ar partneriem no vismaz divām dalībvalstīm (tai skaitā Ālandu salām), tādējādi sniedzot pievienoto vērtību visam Centrālajam Baltijas jūras reģionam.


Tematiskā koncentrācija

Programma sniegs atbalstu šādu tematisko mērķu ietvaros, kas tika atlasīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006” noteikto:
 

 • „MVU konkurētspējas palielināšana”, kas sekmēs Centrālā Baltijas jūras reģiona kā uz zināšanām balstīta inovatīva reģiona ekonomikas attīstību, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanu un veicinot reģiona mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ieiešanu starptautiskajos tirgos. Papildus, Programma koncentrējas uz jaunatnes uzņēmējdarbības aktivitāšu palielināšanu sākot no agriem skolas gadiem, kā arī veidojot saikni starp dažādām uzņēmēju paaudzēm.

 • „Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana” mērķa uzdevums ir ar kopīgi attīstītu un ieviestu jaunu inovatīvu metožu un tehnoloģiju palīdzību aizsargāt Baltijas jūru un samazināt piesārņojumu, kas rodas no atkritumu, bīstamo vielu un toksīnu ieplūdes. Programmas mērķis ir arī ar jūras teritoriālo plānošanu un integrētu piekrastes zonas pārvaldību, aizsargāt reģiona unikālo kopējo dabas un kultūras mantojumu, veicināt ilgtspējīgu jūras ekosistēmu izmantošanu, kā arī uzlabot pilsētu plānošanu un  pārvaldību.

 • „Ilgtspējīga transporta veicināšana un sastrēgumu novēršana galvenajās tīklu infrastruktūrās” ar mērķi uzlabot pieejamību reģionā. Tam ir tieša ietekme uz visa reģiona ekonomisko aktivitāti. Tas ietver mērķi atbalstīt integrēto „zaļo”, multimodālo transporta sistēmu plānošanu, kā arī izveidot un attīstīt labāku pilsētu vidi, lai uzlabotu reģionu pilsētu ilgtspējīgu attīstību. Lai uzlabotu reģiona  reģionālo un lokālo mobilitāti, kā arī, lai palielinātu reģiona pievilcību apmeklējumu ziņā, Programma atbalstīs Baltijas jūras mazo ostu ilgtspējīgu attīstību.
 • „Investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp profesionālajā apmācībā, lai nodrošinātu prasmju apgūšanu un mūžizglītību, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru” ir paredzēts bagātīgāka reģiona veidošanai, stiprinot vietējās kopienas un uzlabojot cilvēkresursu prasmes, zināšanas un iedzīvotāju labklājību (īpaši jauniešu un gados vecāku cilvēku vidū).

Papildus programmā ir noteikti 2 horizontālie mērķi: „informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamības, izmantošanas un kvalitātes uzlabošana", kā arī „atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visos sektoros".


Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 122 520 000 EUR, t.sk. 115 168 800 EUR projektu īstenošanai visās trīs apakšprogrammās.

 
Programmas finansējuma saņēmēji

 • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)

 • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)

 • Pašvaldības un to izveidotās iestādes

 • Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

 • Biedrības un nodibinājumi

 • Komercsabiedrības


Programmas vadība

Programmas Vadošā iestāde (ietverot arī Sertifikācijas iestādes funkcijas) un Revīzijas iestāde ir Somijas Dienvidrietumu reģionālai padome (Varsinais – Suomen Litto) ar biroju Turkū.

 

Nacionālais kontaktpunkts Latvijā

Uzdevumi:

 • Informēt par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020.gadam;

 • Atbalstīt potenciālos un esošos projektu iesniedzējus;

 • Sagatavot un izplatīt informatīvos materiālus par Programmu, projektu rezultātiem;

 • Uzturēt un paplašināt Latvijas partneru tīklu, partnerību veidošanu;

 • Sadarbība ar medijiem.

  Kontaktpersona:

  Ilze Legzdiņa

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  Doma laukums 8A, 3.stāvs, Rīga, LV-1505
  e-pasts: ilze.legzdina@varam.gov.lv;
  tālr.: +371 67026588.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!


Informācija par Programmas citu partnervalstu kontaktpunktiem pieejama interneta vietnē:
http://www.centralbaltic.eu/organisational-structure/national-contact-points

Informācija par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas aktualitātēm:
www.centralbaltic.eu
facebook.com/centralbaltic
twitter.com/CentralBaltic


 


 Kontaktpersonas VARAM:

Anna Škabireva,
Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte,
e-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv; tālr.: 67026468.

Ilga Gruševa, 
Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte,
e-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: 67026472.