Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA 2007.-2013. gadam

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013.gadam ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām.

Programmas vīzija ir radīt globāli atpazīstamu, dinamisku un konkurētspējīgu reģionu, kas ir pievilcīgs gan biznesam, gan tūristiem, kur cilvēki vēlās dzīvot, strādāt un investēt.

Programmas attiecināmā teritorija:

  • Latvijā: Kurzeme, Rīga, Pierīga (attiecināmie reģioni) un Zemgale, Vidzeme (pieguļošie reģioni);

  • Igaunijā: Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti (attiecināmie reģioni) un Lõuna-Eesti (pieguļošais regions);

  • Somijā: Varsinais-Suomi; Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso, Ālandu salas (attiecināmie reģioni) un Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Päijät-Häme (pieguļošie reģioni);

  • Zviedrijā: Gävleborg, Uppsala, Stokholma, Södermanland, Östergötland, Gotlande (attiecināmie reģioni) un Västmanland, Örebro (pieguļošie reģioni).

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma ietver divās apakšprogrammās: Dienvidsomijas – Igaunijas apakšprogramma un Arhipelāga un salu apakšprogramma. Latvija piedalās tikai Centrālā Baltijas jūras reģiona kopējā programmā. Programmai un tās apakšprogrammām ir specifiskie mērķi kopīgām prioritātēm.

Programmā ir izdalītas trīs prioritātes:

Prioritāte 1. Droša un veselīga vide:
Prioritātes mērķis ir aizsargāt un uzlabot kopējo vidi, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas jūrai. Prioritāte atbalsta ilgtspējīgu programmas teritorijas vides attīstību, lai to padarītu pievilcīgāku gan iedzīvotājiem, gan viesiem.

Prioritāte 2. Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions:
Prioritāte koncentrējas uz vispārēju programmas teritorijas ekonomikas attīstības un konkurētspējas veicināšanu. Tā īpaši uzsver inovācijas un plašu, kvalitatīvu sadarbību. Turklāt, sakaru dibināšana, lai atvieglotu pārrobežu sadarbību un labāku preču un cilvēku plūsmu, ir otrais aspekts, kuru akcentē līdztekus darbaspēka izmantošanai un tūrisma sektora attīstība.

Prioritāte 3. Pievilcīgas un dinamiskās kopienas:
Prioritāte koncentrējas uz labākas dzīves vides radīšanu programmas teritorijas iedzīvotājiem. Tādēļ ir svarīgi risināt jautājumus, kas ir saistīti ar cilvēku veselību, labklājību un drošību, kā arī veidot sadarbību, kuras mērķis būtu kultūras apmaiņas stiprināšana un programmas teritorijas kopība. Pilsoņu dzīves kvalitātes uzlabošana ir svarīgs aspekts ilgtspējīgai attīstībai.

Maksimālais projekta ilgums ir 36 mēneši.

Kopējais programmas budžets (ERAF + nacionālais finansējums) - 136 008 916 eiro (ieskaitot divas apakšprogrammas)

Programmas finansējums projektiem – 52 670 471 eiro (tikai Centrālā Baltijas jūras reģiona programmai)

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 85%.
Nacionālais līdzfinansējums 15 % apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

Apstiprināto projektu īstenošanai Latvijas partneriem ir iespēja saņemt papildus finansējumu 5% apmērā no valsts budžeta.

Programmas atbalsta saņēmēji:

  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes;
  • Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes;
  • Nevalstiskās organizācijas;
  • Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Vadības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem.

N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 2 partneriem no vismaz divām programmas dalībvalstīm.

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006.


Papildus informācija par programmu:
Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā   
Rīgas Informācijas Punktā:
Ausekļa iela 14, Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67350647
Fakss: +371 67357372Latvijā pirmā līmeņa finanšu kontroli nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole Latvijas projektu partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles departaments
Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv
tālr.: +371 6 7350632
fax: +371 6 7350644