Atskatoties uz 2020. gadā paveikto, liels gandarījums, ka galvenais mērķis 3.4.2.3. pasākuma “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” projekta Nr.3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošinot ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radot priekšnosacījumus pakalpojumu digitalizācijas straujākai attīstībai, ir sasniegts. Valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides metodoloģija, vadlīnijas un rokasgrāmata izstrādāti un aprobēti 5 valsts pārvaldes iestādēs. Tas ir labs palīgs iestādēm, kuras pārskata savus pakalpojums un meklē labāko praksi, padomus un informāciju par dažādām metodēm, kuras izmantot efektīvākai pakalpojumu pārveidei. Materiāli publicēti Koprades platformā https://www.koprade.lv/node/21

       Papildus galvenajam projekta uzdevumam, lai radītu papildus vērtību projekta atbalstāmajām darbībām, risinātu projekta aprakstā norādītās problēmas, kas vērstas uz pakalpojuma digitālās transformācijas ieviešanas veicināšanu, ceturtajā ceturksnī ir veikta “Pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas darbības (tai skaitā, valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk - VPVKAC) tīkla kā kanāla un pakalpojumu pārresoru koordinācijas mehānisma) analīze, kā rezultātā tapuši vērtīgi secinājumi un priekšlikumi turpmākai VPVKAC attīstībai, kā arī izstrādāti priekšlikumi pakalpojumu pārvaldības mehānisma izveidei. Izstrādātais valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas stratēģijas 2021. –  2027. gadam redzējums prezentēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizētajos vebināros “Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas organizēšana institūcijā. Pieredzes apmaiņa.” valsts un pašvaldību iestādēm, kuros kopumā piedalījās tuvu pie 400 dalībniekiem. Vebināru prezentācijas pieejamas VARAM tīmekļvietnē: https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-pakalpojumu-sistemas-organizesana-institucija.