Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Pasākuma īstenotājs

Aktivitātes apraksts

Pasākuma norises laiks

„A” aktivitātes

1.

Projekta iesniedzēja, Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - LPS), vizīte pie projekta partnera Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (turpmāk - KS)

LPS, KS

Pieredzes apmaiņas vizīte ar mērķi pārrunāt ar projekta partneri projekta saturiskās un finansiālās detaļas

2012.gada 5.-6.decembris

2.

Projekta iesniedzēja, Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - LPS), vizīte pie projekta partnera Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (turpmāk - KS)

LPS, KS

Pieredzes apmaiņas vizīte ar mērķi tikties ar projekta partneri KS, lai sagatavotu projekta pieteikuma gala variantu.

2013.gada 29.-30.augusts

3.

Konference „Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas līdz darbībai”

Norvēģijas vēstniecība, KS, LPS, VARAM

Pieredzes apmaiņas konference par inovāciju nozīmi publiskajā sektorā Latvijas pašvaldībās un ar to saistītajiem izaicinājumiem, kā arī Norvēģijas pieredzi inovāciju ieviešanā publiskajā sektorā

2014.gada 29.septembris

4.

Seminārs par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” iepriekš noteikto projektu īstenošanas progresu un savstarpējo papildinātību

VARAM, KS

Pieredzes apmaiņas seminārs par programmas iepriekš noteikto projektu īstenošanas progresu un savstarpējo papildinātību, pārņemot Norvēģijas pieredzi un labo praksi

2014.gada 30.septembris

„B” aktivitātes

1.

Ekspertu piesaiste dalībai iepriekš noteiktā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” konferencē

VARAM

Norvēģijas ekspertu dalīšanās ar pieredzi par attīstības veicināšanu un jaunu iedzīvotāju piesaisti pašvaldībai

2014.gada 11.aprīlis

2.

Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) seminārs

VARAM, KS, LPS

Seminārs par administratīvi teritoriālo reformu procesiem un pašvaldību lomu Latvijā un Norvēģijā, kā arī Latvijas un Norvēģijas pārstāvju kontaktbirža

2015.gada 27.maijs

3.

Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pieredzes apmaiņas pasākums stratēģisko partnerību veicināšanai

VARAM, KS, LPS

Pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņas pasākums par starptautisku projektu īstenošanu Latvijā un Norvēģijā, līdzšinējo sadarbību un nākotnes sadarbības iespējām

2015.gada 28.maijs

4.

Pieredzes apmaiņa un praktiskie dabas aizsardzības piemēri Norvēģijā

Dabas aizsardzības pārvalde

Pieredzes apmaiņas pasākums par Norvēģijas labās prakses piemēriem aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā Norvēģijā

2015.gada 8.-10.jūnijs

5.

Latvijas pašvaldību pārstāvju vizīte uz Norvēģiju

VARAM

Pieredzes apmaiņas vizīte par pašvaldību  attīstības plānošanas politiku, jauniešu uzņēmējdarbības un iniciatīvu atbalsta politiku, kā arī pašvaldību sadarbību

2015.gada 24.-26.novembris

6.

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā par patvēruma meklētāju pārvietošanas, uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas risinājumiem

LPS, KS

Pieredzes apmaiņas vizīte par patvēruma meklētāju politikas īstenošanu Norvēģijā

2016.gada 10.-13. maijs

7.

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā Daugavpils un Tronheimas pašvaldību sadarbības veicināšanai

LPS, KS

Pieredzes apmaiņas vizīte par sadarbības veicināšanu pilsētplānošanas, sabiedrības integrācijas, izglītības, kultūras, tūrisma attīstības un citās jomās

2016.gada 13.-17. jūnijs

8.

Konference „Konkurētspēja caur sadarbību: jaunie stratēģiskie un pārvaldības risinājumi Rīgas metropoles areālam”*

VARAM

Konference Rīgas metropoles areāla starptautiskās konkurētspējas  un ietekmes uz citu reģionu attīstību Latvijā veicināšanai

2016.gada 7. oktobris

9.

Latvijas pašvaldības, plānošanas reģiona un nevalstiskās organizācijas pārstāvju vizīte uz Norvēģiju

VARAM

Pieredzes apmaiņas vizīte stratēģisko partnerattiecību veicināšanai Pļaviņu pašvaldības Latvijā un Gjēsdāles pašvaldības Norvēģijā vidū

2016.gada 22.-24.septembris

10.

Latvijas un Norvēģijas pašvaldību un reģionu pieredzes apmaiņas pasākums par publisko ūdeņu apsaimniekošanu un aizsardzību

VARAM

Pieredzes apmaiņas vizīte ar mērķi stiprināt Latvijas un Norvēģijas iestāžu un pašvaldību institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti ar publisko ūdeņu apsaimniekošanu un aizsardzību saistītos jautājumos

2016.gada 17.-19.oktobris

11.

Zinātkāres centra “ZINOO Daugavpils” izglītojošo nodarbību programmu izstrāde

LPS

Pieredzes apmaiņas vizīte ar mērķi izstrādāt izglītojošo nodarbību programmu, pārņemot Tronheimas zinātnes centra pieredzi

2017.gada 6.–10.marts

12.

Pašvaldību sadarbības pieredzes izpēte Norvēģijā (Bergena)

LPS

Pieredzes apmaiņas vizīte ar mērķi iiepazīties ar Norvēģijas pašvaldību pieredzi institucionālās sadarbības jomā un dažādu pašvaldības sadarbības formu pielietošanu publisko pakalpojumu sniegšanā

2017.gada 2.-5.aprīlis

13.

Starppilsētu sadarbība starp Tronheimu un Daugavpili: Munks satiek Rotko Daugavpilī.

LPS

Pasākuma mērķis ir īstenot starppilsētu sadarbību starp Tronheimu un Daugavpili, ļaujot satikties diviem mākslas ģēnijiem Daugavpilī - Rotko un Munkam, sadarbībā ar Tronheimas Mākslas muzeju vienu Munka kompozīciju eksponējot uz laiku Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

No 2017.gada aprīļa līdz 2017.gada septembrim

14.

Vasaras skola – nometne 2017 pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem, pārņemot Norvēģijas pieredzi

VARAM

Pasākuma mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālistu profesionālo kapacitāti, nodrošinot iespēju speciālistiem no dažādām Latvijas pilsētām, novadiem un reģioniem uzlabot zināšanas un prasmes, tai skaitā pārņemot Norvēģijas pieredzi un labo praksi

2017.gada 21.-23.augusts

* Pasākums tika īstenots sadarbībā ar Rīgas pilsētas domi