LogoLogo

Vienotās Eiropas akta 160. pants nosaka, ka "Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir izveidots, lai palīdzētu izlīdzināt galvenās reģionālās nelīdzsvarotības Kopienas ietvaros, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu konversijā, kuru ekonomiskais stāvoklis pasliktinās."

ERAF tika izveidots 1975. gadā. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz produktīvām investīcijām, infrastruktūras uzlabošanu un vienotā tirgus attīstību.

Balstoties uz Latvijas izstrādāto Attīstības plānu (Vienotais programdokuments, kas 18.12.2003. saskaņots ar Eiropas Komisiju) un Programmas papildinājumu (01.03.2004. saskaņots Uzraudzības komitejā), ERAF 1.pasākums “Vides infrastruktūras attīstība un tūrisms” ietver sekojošas aktivitātes:

  • “Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar c.e. <2000 (VIDM)
  • Likumdošanai neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija (VIDM)
  • Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide (VIDM)
  • Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās natura 2000 teritorijās (VIDM)
  • Siltumapgādes sistēmu renovācija un energoefektivitātes veicināšana (EM)
  • Tūrisma produktu un tūrisma infrastruktūras attīstība (EM)

Sīkāku informāciju par Vides ministrijas kompetencē esošajām aktivitātēm skatiet informatīvo semināru prezentāciju materiālos.

Informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondiem skatiet Finanšu ministrijas mājas lapā www.esfondi.lv.