Plānotais ES fondu* finansējums

6 000 000 euro

Projektu iesniedzējs

a/s Latvijas valsts meži, sadarbības partneris Dabas aizsardzības pārvalde

Atbalstāmās darbības

  • Eiropas Savienības nozīmes biotopu atjaunošanas darbības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
  • vēsturisko kūdras ieguves vietu renaturalizācija īpaši aizsargājamās dabas teritorijās bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai
  • ekotūrisma infrastruktūras izveide un labiekārtošana

Atbalsta likme

Līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība

Pasākuma ietvaros netiek paredzēts atbalsts ar saimniecisko darbību saistītām aktivitātēm

Sasniedzamais rezultāts

Atjaunotas degradētas ekosistēmas 1 500 ha platībā

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks

Indikatīvi 2024. gada II ceturksnī

Aprites stadija

Ministru kabineta noteikumu projekta (23-TA-2824) starpinstitūciju saskaņošana

Normatīvie akti

2022. gada 25. novembra Eiropas Komisijas lēmums ar ko apstiprina Kohēzijas politikas programmu 2021-2027.gadam, 8.pielikums “Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns” 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2024. gada 29. janvārī ar Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā

Metodiskie materiāli

-

Cita noderīga informācija

Prioritāro rīcību programma Natura 2000 tīklam Latvijā (2021–2027)

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Dagnija Burtniece, tel.: 29730669, e-pasts:  dagnija.burtniece@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Linda Volšteine, tel.: 26380332, e-pasts:  linda.volsteine@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo