Plānotais ES fondu* finansējums

6 000 000 euro

Projektu iesniedzējs

a/s Latvijas valsts meži, sadarbības partneris Dabas aizsardzības pārvalde

Atbalstāmās darbības

  • Eiropas Savienības nozīmes biotopu atjaunošanas darbības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
  • vēsturisko kūdras ieguves vietu renaturalizācija īpaši aizsargājamās dabas teritorijās bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai
  • ekotūrisma infrastruktūras izveide un labiekārtošana

Atbalsta likme

Līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība

Pasākuma ietvaros netiek paredzēts atbalsts ar saimniecisko darbību saistītām aktivitātēm

Sasniedzamais rezultāts

Atjaunotas degradētas ekosistēmas 1 500 ha platībā

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks

Indikatīvi 2024. gada II ceturksnī

Aprites stadija

Projektu atlases sagatavošana

Normatīvie akti

2022. gada 25. novembra Eiropas Komisijas lēmums ar ko apstiprina Kohēzijas politikas programmu 2021-2027.gadam, 8.pielikums “Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns” 

Ministru kabineta 2024. gada 28. maija noteikumi Nr. 320  “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.7. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana" īstenošanas noteikumi”

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 2024. gada 29. janvārī

Metodiskie materiāli

-

Cita noderīga informācija

Prioritāro rīcību programma Natura 2000 tīklam Latvijā (2021–2027)

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Dagnija Burtniece, tel.: 29730069, e-pasts:  dagnija.burtniece@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Linda Volšteine, tel.: 26380332, e-pasts:  linda.volsteine@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo