Eiropas Teritoriālā sadarbība 2007-2013

Eiropas teritoriālās sadarbības  mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta  (EKPI) līdzekļiem

EIROPAS TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMAS:

Logo

 

Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Logo

Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Logo

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

Logo

Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma

Logo

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Logo

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma

Logo

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC

Logo

Pilsētvides attīstības programma URBACT II

Logo

ESPON 2013 programma (Eiropas telpiskās plānošanas pārraudzības tīkls)

Logo

Labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programma INTERACT II


Informācija par Eiropas teritoriālās sadarbība programmu konkursiem un aktualitātēm

Tiesību akti

Apstiprināti projekti ar Latvijas partneriem (atjaunots 29.08.2019.)

Valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas projektu partneriem 

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA – NACIONĀLĀ ATBILDĪGA IESTĀDE PAR 3.MĒRĶA „EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA” IEVIEŠANU LATVIJĀ 2007.-2013.GADĀ

Nacionālās atbildīgās iestāde:
- Pārstāv Latvijas nacionālās intereses Eiropas teritoriālās sadarbības programmu uzraudzības un vadības komitejās;
- Nodrošina Eiropas teritoriālās sadarbības programmu nacionālās apakškomitejas darbu;
- Nodrošina valsts budžeta līdzfinansējuma plānošanu programmu tehniskās palīdzības budžetam;
- Nozīmē pirmā līmeņa finanšu kontroles institūcijas funkciju veicēju Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ietvaros Latvijas projektu partneriem un nodrošina pirmā līmeņa finanšu kontroles metodisko vadību;
- Savas kompetences ietvaros nodrošina Eiropas teritoriālās sadarbības programmu informācijas un publicitātes pasākumus.

Nacionālās atbildīgas iestādes kontaktinformācija: Attīstības instrumenta departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļa

 
Lai īstenotu nacionālās atbildīgas iestādes funkcijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izveidoja ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu nacionālo apakškomiteju (turpmāk - NAK), kuras darbību nodrošina LR nozaru ministriju, plānošanas reģionu un NVO pārstāvji. NAK nodrošina padomdevēja funkcijas nacionālajai atbildīgajai iestādei nacionālās pozīcijas sagatavošanā par programmu izstrādi/uzraudzību, sniedz atzinumu par iesniegto projektu atbilstību nacionāliem un reģionāliem plānošanas dokumentiem un to prioritātēm, kā arī savas kompetences ietvaros veicina programmu publicitāti.