Lai saņemtu pakalpojumus klātienē, piemēram, pieprasītu bezdarbnieka pabalstu vai iesniegtu nodokļu deklarāciju, ir jāapliecina personas identitāte ar personu apliecinošu dokumentu vai parakstu. Arī elektroniskajā vidē, lai saņemtu pakalpojumus, personai ir nepieciešams apliecināt savu identitāti.

Elektroniskā identifikācija nodrošina personas atpazīšanu elektroniskajā vidē un sniedz iespēju saņemt personalizētus pakalpojumus elektroniskā veidā.

Izplatītākie personas identitātes apliecināšanas līdzekļu veidi Latvijā:

  • iestāžu uzturētās identifikācijas sistēmas – iestādes klientu identifikācijai savās informācijas sistēmās (IS) izveido īpašu konkrētai IS paredzētu risinājumu. Parasti šādos risinājumos lietotājs tiek identificēts ar lietotāja vārdu un paroli, piemēram, Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskā deklarēšanās sistēma;

  • internetbanku identifikācijas risinājums – identifikācijas veids tehnoloģiski ir balstīts uz internetbanku nodrošināto identifikācijas mehānismu, kuru savietojot ar iestāžu informācijas sistēmām, iespējams nodrošināt lietotāju atpazīšanu un piekļuvi iestāžu pakalpojumiem un informācijai. Svarīgi ir zināt, ka iestādes šajā procesā nesaņem nekādu informāciju par personas lietotājvārdu un paroli internetbankā;

  • elektroniskā identifikācijas karte (eID) – identifikācijas veids izmanto personas apliecībā jeb elektroniskā identifikācijas kartē (eID) iekļauto identifikācijas sertifikātu. eID karte nodrošina vizuālo personas identifikāciju un autentifikāciju arī elektroniskajā vidē, kā arī efektīvākā veidā ir izmantojama elektroniskajā vidē, lai saņemtu e-pakalpojumus un lietotu tajā iekļauto e-parakstu saskarsmē ar valsts un pašvaldību institūcijām. Šobrīd viens no drošākajiem identifikācijas veidiem elektroniskā vidē.

Lai nodrošinātu personu identificēšanu iestāžu tīmekļa vietnēs, iestādēm ir iespēja izmantot jau gatavu identifikācijas moduliko nodrošina elektronisko pakalpojumu koplietošanas platforma

Personas elektronisko identifikāciju Latvijā regulē Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums