Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" ietvaros līdz 2018. gada 6. septembrim (ieskaitot)

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un cita ar konkursu saistītā informācija ir pieejama SIA “Vides investīciju fonds” tīmekļa vietnē vai www.ekii.lv

 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" (turpmāk - konkurss) mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Konkursa ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 8 000 000 euro, tai skaitā 2 000 000 euro - atjaunojamos energoresursus izmantojošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšanai un 6 000 000 euro - energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir:

1) atjaunojamos energoresursus izmantojošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšanai no 30 000 euro līdz 300 000 euro (ieskaitot);

2) energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai no 30 000 euro līdz 1 500 000 euro (ieskaitot).

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa ietvaros apstiprināta projekta īstenošanas periods ir divi gadi no projekta līguma stāšanās spēkā. Projekta īstenošanas periodā iekļauta plānoto aktivitāšu īstenošana un noslēguma pārskata iesniegšana SIA "Vides investīciju fonds".

Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros ir Latvijas Republikas pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas iesaistīta pārvaldes uzdevumu veikšanā. Viens projekta iesniedzējs konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus projektu iesniegumus.

Informācija par konkursa atbalsta nosacījumiem skatīt Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 333 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums", kas pieejams https://likumi.lv/ta/id/299903.

Projekta iesniegumus no 2018. gada 6. jūlija līdz 2018. gada 6. septembrim (ieskaitot) var iesniegt SIA "Vides investīciju fonds" personīgi darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 Rīgā, Ģertrūdes ielā 12-2, 2. stāvā, vai nosūtīt uz pasta adresi - SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā uz elektroniskā pasta adresi ekiikonkurss@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi ekiikonkurss@lvif.gov.lv. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir deleģējusi ar līgumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"  pieņemt, vērtēt un apstiprināt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu, tai skaitā par administratīvo aktu izdošanu, kā arī līgumu par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus un kontrolēt projektu īstenošanu, atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem, un veikt monitoringa uzraudzību, ieskaitot informācijas sniegšanu par projektu enerģijas ietaupījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem energoefektivitātes monitoringa jomā.