Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkas" ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkas" (turpmāk - konkurss) ietvaros.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām.

Konkursa ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 23 000 000 euro, tai skaitā 15 000 000 euro - jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai un 8 000 000 euro - esošu ēku pārbūvei vai atjaunošanai par zema enerģijas patēriņa ēkām.


Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir:

1) jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai no 7 000 000 euro (ieskaitot) līdz 15 000 000 euro (ieskaitot);

2) esošu ēku pārbūvei vai atjaunošanai par zema enerģijas patēriņa ēkām no 400 000 euro (ieskaitot) līdz 2 000 000 euro (ieskaitot).

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa ietvaros apstiprināta projekta īstenošanas periods ir trīs gadi no projekta līguma stāšanās spēkā līdz dienai, kad ēka, kurā īstenotas projektā plānotās aktivitātes, ir pieņemta ekspluatācijā un noslēguma pārskats ir iesniegts SIA "Vides investīciju fonds".

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Vienā projekta iesniegumā var ietvert aktivitātes, kuras paredzēts īstenot vienā ēkā, izņemot gadījumu, ja ēkas ir savienotas vai funkcionāli saistītas.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība vai tās iestāde, vai valsts tiešās pārvaldes iestāde.


Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu, ja ir nodrošināta šādu nosacījumu izpilde:

1) projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā vai jaunbūvē, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju atbilst kādai no šādām ēku klasēm:

a. ja ēkas izmantošanai ir noteikts funkciju sadalījums - ne mazāk kā 60 % no ēkas platības aizņem skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās funkcijas (kods 1263) un ne mazāk kā 20 % no ēkas platības izmanto plašizklaides pasākumiem (kods 1261);

b. muzeji un bibliotēkas (kods 1262);

2) projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā, kas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem (attiecināms uz ēkas pārbūvi un atjaunošanu):

a. tā ir projekta iesniedzēja īpašumā;

b. tā, pamatojoties uz normatīvo aktu, līgumu vai iestādes lēmumu, ir nodota projekta iesniedzēja valdījumā vai turējumā;

3) zeme (attiecināms uz jaunbūvi) ir projekta iesniedzēja īpašumā vai ir nodota projekta iesniedzēja valdījumā vai turējumā;

4) īpašuma, valdījuma vai turējuma tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas, vai ar zemes īpašnieku ir noslēgts ilgtermiņa zemes nomas līgums ne mazāk kā uz pieciem gadiem;

5) ēka ir nodota ekspluatācijā vismaz 20 gadus, un tajā vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados ir īstenota izglītības, kultūras vai plašizklaides funkcija (attiecināms uz ēkas pārbūvi un atjaunošanu);

6) projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona, un projekta iesniegums SIA "Vides investīciju fonds" ir iesniegts šī sludinājumā minētajā termiņā;

7) projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir sniedzis patiesu informāciju.


Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:

1) jaunas zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecība;

2) esošas ēkas pārbūve vai atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku.


Projekta iesniegumus no 2016. gada 16. marta līdz 2016. gada 17. maijam (ieskaitot) var iesniegt SIA "Vides investīciju fonds" personīgi darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 Rīgā, Ģertrūdes ielā 12-2, 2.stāvā, vai nosūtīt pa pastu SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes ielā 12-2, Rīgā, LV-1010, vai, noformētu elektroniskā dokumenta veidā, uz elektroniskā pasta adresi zep@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi zep@lvif.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 

* Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir deleģējusi ar līgumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"  pieņemt, vērtēt un apstiprināt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu, tai skaitā par administratīvo aktu izdošanu, kā arī līgumu par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus un kontrolēt projektu īstenošanu, atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem, un veikt monitoringa uzraudzību, ieskaitot informācijas sniegšanu par projektu enerģijas ietaupījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem energoefektivitātes monitoringa jomā.